Podatnik, który nieprawidłowo skorygował fakturę VAT, powinien liczyć się z tym, że jego błąd wywołuje określone skutki podatkowe. Stopień wadliwości oznacza różne skutki podatkowe. Inaczej będzie bowiem wyglądała sytuacja, kiedy faktura korygująca będzie zawierała drobne nieprawidłowości, a inaczej wtedy, gdy ze względu na rozmiar błędów danego dokumentu w ogóle nie będzie można odnieść do faktury pierwotnej, w związku z czym trudno będzie stwierdzić, że faktura korygująca w ogóle powstała. W takim przypadku zazwyczaj uznaje się, że tego rodzaju dokument nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w związku z czym nie będzie stanowić podstawy do skorygowania deklaracji VAT w odniesieniu do podatku należnego lub naliczonego. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał najpierw w poprawny sposób wystawić fakturę korygującą i dopiero na jej podstawie korygować deklarację.
Korekta faktury korygującej
Możliwa jest też sytuacja, kiedy podatnik zechce dokonać korekty faktury korygującej. I tutaj najczęściej pojawiają się wątpliwości, czy korekta powinna dotyczyć ostatniej faktury korygującej, czy też może faktury pierwotnej, tym bardziej że przepisy nie wskazują jednoznacznego rozwiązania. Powszechne jest stanowisko, że w takiej sytuacji nie koryguje się faktury korygującej, ale fakturę pierwotnie wystawioną, przy uwzględnieniu dokonanych korekt. Potwierdza to Tomasz Cichy z Kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy.
Przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, którą fakturę należy skorygować – pierwotną czy korygującą
– Moim zdaniem korekta faktury korygującej powinna odnosić się do pierwotnej faktury, ponieważ musi uwzględniać elementy wymienione w par. 16 i par. 17 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.), przy czym m.in. są to dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, czyli fakturze pierwotnej, która w istocie dokumentuje konkretne zjawisko – mówi Tomasz Cichy. Dlatego dokonując korekty faktury korygującej radziłbym odnieść się do pierwszej faktury i w korekcie faktury korygującej wspomnieć o pozostałych korektach – dodaje rozmówca.
Korekta faktury pierwotnej
Spotykane są też opinie, że korekta powinna dotyczyć tej faktury korygującej (nie pierwotnej), która stanowi wszak szczególny rodzaj faktury i w związku z tym można ją korygować na ogólnych zasadach. Z twierdzeniem tym nie zgadza się Tomasz Cichy. Jego zdaniem korekta faktury sama w sobie nie dokumentuje konkretnego zjawiska (np. dostawy czy świadczenia usług), funkcję tę spełnia tylko pierwotna faktura, nawet jeśli później zaistniała konieczność jej skorygowania. Niewielkie pomyłki – np. błędy o charakterze formalnym – nie mają negatywnych konsekwencji. Warto mieć jednak na uwadze, że błędne wystawienie faktury korygującej wiąże się też z odpowiedzialnością karną skarbową. Może być bowiem zakwalifikowane jako przestępstwo karne skarbowe zagrożone karą grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. Natomiast z karą sięgającą nawet 240 stawek dziennych powinien liczyć się nierzetelny wystawca. Tylko w przypadkach mniejszej wagi wystawienie wadliwej faktury korygującej może być uznane za wykroczenie skarbowe.