Czy trzeba złożyć oświadczenie o sprzedaży gruntu
Czy powinnam złożyć stosowne oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, w przypadku gdy kupiłam grunt w 2001 roku, a w 2007 zamierzam wybudować na nim dom i sprzedać go w 2008 roku. Okres 5 lat od zakupu gruntu zostanie zachowany. Czy w tym przypadku również należy złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego? Nie W opisanym przypadku przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie będą miały stare zasady opodatkowania PIT. Wszystko dlatego, że grunt został nabyty w 2001 roku, a do nieruchomości nabytych do końca 2006 roku zastosowanie mają przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. Nie ma tu znaczenia fakt wybudowania domu (w 2007 roku), gdyż dom jest nierozerwalną częścią gruntu. Nie będzie też potrzebne złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym. Nieruchomości, które są sprzedawane po upływie 5 lat licząc od momentu nabycia, nie są objęte 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku).
Czy zawsze decyduje moment wybudowania
Wybudowałem dom w 2006 roku. Sprzedałem go w styczniu 2007 roku. Sprzedaż ta była opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. Teraz osoba, która kupiła ode mnie ten dom, chce go sprzedać. Moim zdaniem taka transakcja też powinna być opodatkowana na starych zasadach, bo ważny jest moment wybudowania domu, a nie jego nabycia. Czy zawsze ważny będzie moment wybudowania? Nie Rzeczywiście przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości odnoszą się albo do momentu nabycia, albo wybudowania nieruchomości. Jednak w opisanym przypadku będziemy mieć do czynienia z dwiema transakcjami sprzedaży. Pierwsza sprzedaż wybudowanego w 2006 roku domu nastąpiła na początku 2007 roku. W tej sytuacji istotny był rzeczywiście moment wybudowania domu. Jednak kolejna sprzedaż nabytego w 2007 roku – niewybudowanego – domu będzie podlegała nowym zasadom opodatkowania. W tej sytuacji ważny będzie moment nabycia, a nie wybudowania. Druga osoba nabyła bowiem dom, a nie wybudowała. Zatem przy pierwszej transakcji trzeba było zapłacić 10-proc. PIT od przychodu. Od drugiej 19-proc. PIT od dochodu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku i od 1 stycznia 2007 r.).
Czy posiadanie dwóch mieszkań uprawnia do ulgi
W styczniu 2007 roku kupiłam mieszkanie, w którym chciałabym się zameldować, aby móc po 12 miesiącach je sprzedać i skorzystać z ulgi meldunkowej. Jednak jestem współwłaścicielką innego mieszkania. Czy taka sytuacja nie pozbawi mnie prawa do skorzystania z ulgi meldunkowej? Tak Ulga meldunkowa to nowe zwolnienie, które zostało wprowadzone z początkiem 2007 roku. Polega ono na tym, że jeśli zameldujemy się w posiadanej nieruchomości na co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia, przy jej sprzedaży nie będzie trzeba płacić podatku dochodowego. Przepisy nie wprowadzają żadnego ograniczenia co do liczby posiadanych nieruchomości, aby z ulgi skorzystać. Wymagają jednak, by podatnicy, którzy z ulgi meldunkowej będą korzystać, złożyli – w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego – oświadczenie, że spełniają warunki do zwolnienia. Oświadczenie składa się w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zatem będąc współwłaścicielem jednego mieszkania i chcąc sprzedać inne, po spełnieniu wszystkich warunków, można będzie skorzystać z ulgi meldunkowej. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.).
Czy przy podziale majątku ważna jest data nabycia gruntu

Będąc w związku małżeńskim w 2006 roku, nabyłem wraz z żoną grunt, na którym następnie wybudowaliśmy dom. Teraz w wyniku rozwodu nastąpił podział majątku.Ja otrzymałem nasz dom. Czy podczas sprzedaży tego domu ważna będzie data nabycia gruntu?

Tak Za datę nabycia w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć jej datę nabycia w trakcie trwania związku małżeńskiego. Ta zasada będzie miała zastosowanie, gdy wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Przyjmując, że ta ostatnia zasada w przypadku przedstawionym w pytaniu została podana, momentem nabycia będzie tu 2006 rok, kiedy zakupiono grunt. Przy sprzedaży nieruchomości (domu wraz z gruntem) będą miały zastosowanie zasady opodatkowania obowiązujące do końca 2006 roku. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 10 i 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku).
Czy można stosować stare i nowe przepisy
W 2006 roku zmarła mama, która w spadku przekazała połowę domu mojemu bratu. W styczniu 2007 roku zmarł ojciec, który drugą połowę domu przekazał mnie. Teraz wraz z bratem chcielibyśmy sprzedać odziedziczony dom. Jednak, czy jest to możliwe, że do każdej połowy domu, a właściwie jej sprzedaży, będą miały zastosowanie inne zasady opodatkowania, stare i nowe? Tak W tym przypadku do części domu odziedziczonego w 2006 roku będą miały zastosowanie stare zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości, natomiast do części domu odziedziczonego w 2007 roku będą już miały zastosowanie nowy zasady. Obaj bracia muszą rozliczyć się oddzielnie. Pierwszy z braci od sprzedaży swojej części domu nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego. Natomiast drugi brat od sprzedaży swojej części będzie musiał zapłacić 19-proc. PIT od dochodu. Nowe zasady dotyczące sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie do domów lub mieszkań nabytych po 1 stycznia 2007 r. Do nabytych przed tą datą stosuje się zasady obowiązujące do 31 grudnia 2006 r. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.).
Czy może się przesunąć termin złożenia oświadczenia

Sprzedając mieszkanie, będę chciał skorzystać z ulgi meldunkowej. Z moich wstępnych wyliczeń wynika, że ostatni dzień na złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym o tym, że mogę skorzystać z nowej ulgi meldunkowej, wypadnie w niedzielę. Czy może się on przesunąć na poniedziałek?

Tak Na złożenie oświadczenia o tym, że mamy prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, mamy 14 dni od dnia zbycia nieruchomości. Do obliczania stosownych terminów stosuje się zasady, jakie przewiduje Ordynacja podatkowa. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jednak w sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Odnosząc te zasady do przypadku opisanego w pytaniu, skoro 14 dzień złożenia oświadczenia o uldze meldunkowej wypadnie w niedzielę, ostatnim dniem na złożenie dokumentu w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika według miejsca zamieszkania będzie poniedziałek. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Czy można jeszcze korzystać z poprzednich ulg podatkowych
Jestem właścicielką mieszkania spółdzielczego-własnościowego nabytego w drodze kupna aktem notarialnym we wrześniu 2003 r. Zamierzam w tym roku sprzedać swoje mieszkanie, bo chcę kupić nowe, które jednak w drodze aktu notarialnego otrzymam za dwa lata. Czy można jeszcze korzystać ze starych zwolnień podatkowych? Tak W opisanej sytuacji przy sprzedaży mieszkania będą miały zastosowanie zasady opodatkowania stosowane przed 1 stycznia 2007 r. Dotyczy to także ulg podatkowych. W tym przypadku podatniczka może skorzystać m.in. ze zwolnienia, które polega na tym, że należy w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika złożyć oświadczenie, że pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania zostaną przeznaczone w ciągu dwóch lat na inne cele mieszkaniowe. Te inne cele mieszkaniowe zostały zresztą wymienione w ustawie o PIT. W tym przypadku będzie to inne mieszkanie. Na złożenie stosownego oświadczenia jest 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku).
Czy sprzedaż domu ze spadku z 2004 roku podlega zwolnieniu
Otrzymałam w 2004 roku dom w spadku. W 2007 roku chciałabym go sprzedać. Czy od takiej transakcji nie zapłacę podatku? Tak W tym przypadku do sprzedaży odziedziczonego domu również zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące do końca 2006 roku. Zgodnie z nimi wolne od podatku dochodowego są nieruchomości nabyte w drodze spadku lub darowizny. Zatem sprzedając odziedziczony w 2004 roku dom, nie będzie trzeba płacić podatku. ■ Art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku).
Czy od zbycia mieszkania kupionego z bonifikatą jest PIT

Na początku stycznia 2007 r. wykupiłam mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Przy wykupie przyznano mi dużą bonifikatę. W umowie jest zastrzeżenie, że jeśli sprzedam mieszkanie przed upływem 5 lat, stracę tę bonifikatę. Czy sprzedaż w taki sposób kupionego mieszkania podlega PIT?

Tak Sprzedaż w taki sposób wykupionego mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu PIT, i to już na nowych zasadach. W konsekwencji, gdy takie mieszkanie zostanie sprzedane przed upływem 5 lat od momentu nabycia, trzeba będzie zapłacić 19-proc. podatek od dochodu. Ponadto straci pani udzieloną przez spółdzielnię bonifikatę. W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat. Wtedy nie będzie trzeba płacić PIT i nie straci się bonifikaty. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.).