Przedsiębiorstwo zajmujące się oświetleniem dróg i ulic publicznych nie może liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Nie ma znaczenia, że latarnie służą celom publicznym. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, potwierdzając interpretację wójta gminy Parzęczew (Łódzkie).
Sprawa dotyczyła spółki energetycznej. Prowadzona przez nią działalność gospodarcza polega m.in. na zapewnieniu oświetlenia ulic i dróg. W tym celu zawiera umowy z gminami. Spółka uważała, że nie musi płacić podatku od będących jej własnością słupów oświetleniowych. Powód? Usługi świadczy na rzecz gmin, które muszą zapewniać oświetlenie dróg, więc latarnie służą celom publicznym i tym samym nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Powołała się na art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), który mówi, że daniną nie są objęte grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle.
Wójt gminy uznał, że spółka nie ma racji. Podkreślił, że przytoczony przepis nie dotyczy budowli należących do podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą inną niż związana z eksploatacją autostrad płatnych. Wyjaśnił, że nie są więc opodatkowane typowe zlokalizowane w pasie drogowym obiekty, takie jak: droga, mosty, tunele, chodniki czy ścieżki rowerowe. Z wyłączenia nie korzystają natomiast różnego rodzaju budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np.: tablice reklamowe, kioski w pasie drogowym, jak również budowle sieciow0-energetyczne. Dlatego też słupy oświetleniowe stanowiące własność przedsiębiorstwa są opodatkowane – podkreślił.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nakazał wójtowi zmienić interpretację. Uznał, że przepisu nie można interpretować tylko literalnie. Orzekł, że dla zastosowania zwolnienia istotne jest to, iż budowla służy celom publicznym. Uzasadnił, że słupy oświetleniowe mają zapewnić bezpieczeństwo na drodze.
Naczelny Sąd Administracyjny się z tym nie zgodził. Zaznaczył, że od 2007 r. zmieniły się przepisy. Poprzednio brzmiały one, że wyłączone z opodatkowania były pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Obecnie już tak nie jest, a przepis trzeba czytać dosłownie.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 28 maja 2013 r. (sygn. II FSK 1914/11).