Paweł Małecki
doradca podatkowy, Kancelaria doradców i audytorów w Poznaniu
TAK W niektórych sytuacjach dokonanie odliczenia podatku od towarów i usług możliwe jest też w następnym okresie rozliczeniowym niż ten, w którym wystąpił termin płatności. Odpowiedzi na powyższe pytanie należy poszukać w art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 19 ust. 13 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przytoczonym przepisem prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu usług telekomunikacyjnych powstaje na zasadach szczególnych – z chwilą upływu terminu płatności. Dokonanie odliczenia jest też możliwe w następnym okresie rozliczeniowym niż ten, w którym wystąpił termin płatności. W innych okresach rozliczeniowych odliczanie faktur za usługi telekomunikacyjne nie jest możliwe. Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz duplikat oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty te przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że faktury wystawiane nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody i gospodarki ściekami, mogą nie zawierać NIP nabywcy. W przypadku otrzymania duplikatu faktury za usługi telekomunikacyjne nie jest możliwe dokonanie odliczenia VAT naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano duplikat faktury (chyba że okres ten pokrywa się z którymś z dwóch opisanych wyżej okresów). W opisanej sytuacji należy dokonać korekty deklaracji i rozliczyć duplikat faktury w rejestrze zakupów w okresie rozliczeniowym, w którym przypadał termin płatności faktury, lub w następnym okresie rozliczeniowym.