Elżbieta Liwanowska
doradca podatkowy, spółka Tarwid, Liwanowska i partnerzy
NIE Usługa leasingu samochodu jest świadczona na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego, co powoduje, że dla polskiego usługobiorcy nie powstają w związku z tą transakcją żadne obowiązki w podatku od towarów i usług. W przypadku umowy leasingu, który jest traktowany jako świadczenie usług, a nie dostawa towarów, a więc w przypadku takiej umowy, na podstawie której odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje finansujący, jak również na podstawie której, w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, nie następuje przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu, miejsce świadczenia usług określane jest na podstawie art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Co do zasady w przypadku leasingu traktowanego jako usługa, jak również w przypadku najmu i dzierżawy rzeczy ruchomych, w sytuacji gdy stronami umowy leasingu są podatnicy mający miejsce zamieszkania (siedzibę) w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, miejscem świadczenia takich usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Ponieważ jednak przedmiotem umowy leasingu jest środek transportu, w omawianym przypadku nie znajduje zastosowania zasada szczególna ustalenia miejsca świadczenia usługi w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywca. Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT szczególne miejsce świadczenia usług dotyczy między innymi usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome z wyjątkiem środków transportu. Trzeba też pamiętać, że za środki transportu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT, uznaje się także środki transportu, o których mowa w art. 10 rozporządzenia unijnego nr 1777/2005, czyli przyczepy i naczepy, a także wagony kolejowe. Miejsce świadczenia należy ocenić według ogólnej zasady określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT: miejscem świadczenia jest zatem terytorium tego kraju, w którym świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – ważne jest miejsce stałego zamieszkania. Usługa leasingu samochodu jest zatem świadczona – zgodnie z powołanymi przepisami – na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii, co powoduje, że dla polskiego usługobiorcy nie powstają w związku z tą transakcją żadne obowiązki w podatku od towarów i usług. W szczególności zakup usługi leasingu nie ma w omawianym przypadku charakteru importu usług. Polski podatnik nie wykazuje zakupu tej usługi leasingowej w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług.