22 proc. Usługi polegające na malowaniu lub lakierowaniu metali, w tym samochodów i urządzeń przemysłowych, są opodatkowane podstawową 22-proc. stawką VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Dla celów VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, w podkategorii usług powierzchniowej obróbki metali pozostałych (PKWiU 28.51.22), wyszczególniono malowanie i lakierowanie metali (PKWiU 28.51.22-30.00). Dla takich usług ustawa o VAT, ani rozporządzenia wykonawcze do niej nie przewidują obniżonej stawki podatku. Oznacza to, że usługi malowania i lakierowania metali są opodatkowane według podstawowej 22-proc. stawki VAT.