W 2007 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono na 0,55 zł na jeden litr oleju. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kwota zwrotu ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikająca z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot, w ramach rocznego limitu. Limit ten to kwota będąca iloczynem stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów, według stanu na 1 kwietnia danego roku. Stawkę zwrotu ogłoszono w Dz.U. nr 5, poz. 34.