A Co zaliczyć do środków trwałych
Środki trwałe stanowią majątek firmy, który może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a-22o ustawy o PIT, z uwzględnieniem art. 23 tej ustawy, czyli gdy wyraźnie nie są wyłączone z takich kosztów. Amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, • maszyny, urządzenia i środki transportu, • inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są również niezależnie od przewidywanego okresu używania: • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, • składniki majątku (budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty) niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Amortyzacji podlega tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie statki o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051-1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego.

Kliknij, aby powiększyć

B Czym są wartości niematerialne i prawne
Oprócz środków trwałych amortyzacji podlegają również wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się prawa majątkowe, czyli np. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, prawa do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych. Amortyzacji podlegają więc nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, • licencje, • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Trzeba pamiętać, że wartości te podlegają amortyzacji, gdy będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, a przewidywany okres używania wyniesie więcej niż rok. Do praw własności przemysłowej należą prawa do: wynalazków, wynalazków biotechnologicznych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów, umów licencyjnych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych. Z kolei przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), • plastyczne, • fotograficzne, • lutnicze, • wzornictwa przemysłowego, • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, • muzyczne i słowno-muzyczne, • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, • audiowizualne (w tym filmowe).
LEASING W PRAWIE PODATKOWYM
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl