Obowiązujące od początku 2007 roku nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują już konieczności składania przez przedsiębiorców miesięcznych deklaracji. Proponując wprowadzenie tych zmian w uzasadnieniu do rządowego projektu podkreślano, że powinny zmniejszyć m.in. obciążenia biurokratyczne spoczywające na podatnikach. Pogląd ten podzielają eksperci. – Do ustawy wprowadzono generalne zwolnienia podatników z konieczności składania deklaracji podatkowych w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i nowej formy zaliczek kwartalnych – wyjaśnił Gazecie Prawnej Adrian Artowicz, doradca podatkowy z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Jak podkreślił, skutkiem tej zmiany będzie zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podatników. Obecne zasady rozliczeń podatników uregulowano w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Według tych przepisów, podatnicy są jedynie zobowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
WAŻNE

Zaliczki miesięczne za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik musi uiścić do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Te zaliczki miesięczne – co do zasady – za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik musi uiścić w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok. Według art. 25 ust. 1b, podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Zgodnie ze wspomnianym art. 25 ust. 1c, zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartału roku podatkowego podatnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok. Według kolejnych przepisów zawartych w art. 25, podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają obowiązek do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.