nowe prawo Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588), od 1 stycznia 2007 r. 19-proc. PIT będzie trzeba zapłacić od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Te zasady będą miały zastosowanie do nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 1 stycznia. Do nabytych przed tą datą zastosowanie będą miały zasady obowiązujące dziś (10-proc. podatek od przychodu). Za nabycie nieruchomości uważa się podpisanie aktu notarialnego (o czym szerzej pisaliśmy w GP 168/2006). A kiedy można mówić o wybudowaniu? Eksperci podkreślają, że będzie to moment oddania do użytku.

19 proc. PIT trzeba będzie zapłacić od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w 2007 roku

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie posługują się pojęciem zakończenia budowy. Mówią jedynie o wybudowaniu, ale nie precyzują jego znaczenia.

Definicja wybudowania...

– Najbardziej trafną definicją wybudowania będzie ta przytoczona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2000 r. (sygn. I SA/Lu 238/99; niepublikowany). W opinii sądu okoliczność niesprecyzowania pojęcia wybudowanie, nie uprawnia do odwoływania się przy wykładni do przepisów prawa budowlanego, w szczególności do instytucji pozwolenia na budowę bądź pozwolenia na użytkowanie budynku i przenoszenia ich na grunt ustawy podatkowej. Pojęcie to należy rozumieć jako postawienie, wzniesienie domu w takim stanie, by nadawał się on do zamieszkania – podkreślił Krzysztof Koślicki, ekspert podatkowy BDO Polska. Jego zdaniem, pomocniczo można posłużyć się także datą wydania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

... i prawo budowlane

Zdaniem Macieja Greli z Kancelarii Prawnej GLN, w związku z faktem, że regulacje podatkowe nie definiują momentu zakończenia budowy (oddania obiektu do użytkowania), w tym zakresie należy się odwołać do przepisów prawa budowlanego. – W myśl art. 54 prawa budowlanego, do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Złożenie takiego zawiadomienia potwierdza fakt zakończenia budowy, jak również legalizuje jego użytkowanie. Brak zgłoszenia wskazuje, że w sensie prawnym i faktycznym budowa nie została jeszcze zakończona – wskazał Maciej Grela.

WAŻNEPonieważ regulacje podatkowe nie definiują momentu zakończenia budowy (oddania obiektu do użytkowania), należy odwołać się w tym zakresie do przepisów prawa budowlanego – uważają eksperci

Jednocześnie dodał, że nowe zasady opodatkowania nieruchomości znajdą zatem zastosowanie do budynków, co do których do 31 grudnia 2006, nie złożono wspomnianego zawiadomienia. Częściowe oddanie budynku (np. stan surowy), nie upoważnia podatnika do stosowania starych zasad. – Nowe regulacje przewidują jednak w dalszym ciągu szereg możliwości uniknięcia zapłaty podatku (zwolnienia dotyczą np. zameldowania przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed zbyciem, nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub spadku od osób najbliższych) – argumentował nasz rozmówca.

Stanowisko fiskusa

Łukasz Strzelec, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, zauważył, że w obecnej praktyce organów skarbowych dokonujących interpretacji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w większości przypadków za datę wybudowania uznają one datę postanowienia organu budowlanego zezwalającego na użytkowanie konkretnego budynku. – Takie podejście organów stoi w opozycji do wykładni prezentowanej w większości wyroków sądowych. Sądy administracyjne wskazują bowiem w swoich orzeczeniach, że pojęcie wybudowania należy rozumieć zgodnie z sensem, jaki nadaje temu słowu słownik języka polskiego, czyli postawienie, wzniesienie budynku (wybudowanie budynku w takim stanie, by nadawał się do zamieszkania lub użytkowania) – uważa Łukasz Strzelec.

Decyduje termin

Według naszego rozmówcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obecnie obowiązujące zasady opodatkowania zbycia nieruchomości powinny mieć nadal zastosowanie w stosunku do nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. – W związku z tym wydaje się, że ustawodawca poprzez dodanie w nawiasie sformułowania oddanych do użytku chciał doprecyzować termin wybudowanie i nadać mu znaczenie zgodne z interpretacją organów skarbowych. Niemniej jednak wprowadzany przepis również nie odwołuje się bezpośrednio do prawa budowlanego i jego interpretacja może budzić wiele wątpliwości – dodał ekspert PricewaterhouseCoopers. W konsekwencji, podatnicy, którzy chcieliby mieć pewność, że dokonane przez nich zbycie nieruchomości będzie opodatkowane na dotychczasowych zasadach, powinni legitymować się pozwoleniem na użytkowanie konkretnego budynku wydanym do 31 grudnia 2006 r.