Czy będzie jak w VAT Czy również w PIT moment powstania przychodu będę mógł liczyć od chwili wykonania usługi? Tak Obecnie przychód z działalności gospodarczej powstaje w dniu wystawienia faktury, nie później niż ostatni dzień miesiąca, w którym np. wydano towar lub wykonano usługę. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007 r., za datę powstania przychodu uważany będzie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Tak określony sposób ustalania daty powstania przychodu z działalności gospodarczej będzie w istocie analogiczny do zasady, jaka obowiązuje w przypadku ustalania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W VAT obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 1 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). Czy będzie się liczył dzień wystawienia faktury Czy rozliczając dostawy energii elektrycznej będę musiał ustalać przychód z dniem wystawienia faktury? Nie W tym zakresie przepisy przewidują pewne szczególne rozwiązania. Polegają one na tym, że strony mogą ustalić, że usługa zostanie rozliczona w okresach rozliczeniowych. W takim przypadku za datę powstania przychodu będzie uznawany ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Rozwiązanie to znajdzie również zastosowanie odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. Natomiast w razie otrzymania przychodu, do którego nie będą stosowane wskazane zasady, datą powstania przychodu będzie dzień otrzymania zapłaty. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 1 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). Czy będzie wybór metody rozliczenia Czy będzie istniała możliwość wyboru metody rozliczenia różnic kursowych według przepisów o rachunkowości lub przepisów zawartych w ustawach podatkowych? Tak Takie rozwiązanie będzie możliwe, ale będzie dotyczyło konkretnej grupy podatników. Podatnicy będą mieć możliwość ustalania różnic kursowych zgodnie z przyjętymi przez nich rozwiązaniami, stosowanymi według przepisów prawa bilansowego. Podatnicy, których sprawozdania finansowe będą, w okresie stosowania metody ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy o rachunkowości, objęte badaniem przez biegłych rewidentów, będą mogli według swojego wyboru rozliczyć różnice kursowe na zasadach, jakie stosują zgodnie z przepisami o rachunkowości, bądź też na zasadach określonych w ustawie podatkowej. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 1 ust. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).