nowe prawo Od 1 stycznia 2007 r. dzięki nowelizacjom ustaw podatkowych podatnicy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, nie będą musieli składać deklaracji miesięcznych.
Dla płatników deklaracja roczna
Zmiana ucieszy przede wszystkim zakłady pracy, które jako płatnicy muszą wywiązywać się z obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Zgodnie z art. 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) płatnicy (określeni w art. 31 i art. 33-35, w tym zakłady pracy) mają obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Zaliczki trafiają na rachunek urzędu skarbowego. Obecnie wraz z zaliczką płatnik musi przesyłać do urzędu deklarację według ustalonego wzoru. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, trzeba ją wyjaśnić w deklaracji.
WAŻNE

W razie zaprzestania przez płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, deklarację roczną trzeba będzie przekazać do urzędu w terminie do dnia zaprzestania tej działalności
Od nowego roku płatnicy nie będą musieli wysyłać do urzędów skarbowych deklaracji miesięcznych. Zastąpią je deklaracje roczne. Zgodnie z nowelizacją płatnicy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym będą musieli przesłać do urzędu skarbowego deklarację roczną. W niej będzie można wyjaśniać ewentualne różnice powstałe między kwotą potrąconego a wpłaconego podatku. Deklaracje będą przesyłane do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika. Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie ma siedziby. Nowelizacja zmienia także zakres obowiązku płatników wypłacających należności z tytułu praw majątkowych (art. 18 ustawy) oraz z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz 4-9 ustawy – w tym umowy zlecenia i o dzieło). Chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tych tytułów działalności osobom opodatkowanym w Polsce. Po zmianie przepisów jako płatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku składania deklaracji miesięcznych. Zamiast tego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym będą przesyłać do urzędu skarbowego deklaracje roczne. O nowego roku płatnicy nie będą już zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności, o których mowa w art. 29 ustawy (m.in. od należności z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze). Warunkiem koniecznym zwolnienia z tego obowiązku będzie udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu. Chodzi tu o podatników nierezydentów, czyli osoby, na których ciąży w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy. Oświadczenie będzie musiało zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. Będzie ono musiało wskazywać w szczególności: ■ pełną nazwę, ■ adres podatnika, ■ numer identyfikacji podatkowej podatnika, ■ adres zagranicznego zakładu podatnika.
Deklaracje w działalności gospodarczej
Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Dziś w terminach wpłacenia zaliczki miesięcznej na podatek muszą złożyć deklarację miesięczną. Przypomnijmy: zaliczki miesięczne, od przychodów z działalności i najmu za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia. Deklaracje miesięczne podatnicy prowadzący działalność składają w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada. Po nowym roku zniknie obowiązek składania deklaracji miesięcznych. Zaliczki miesięczne będzie trzeba płacić dalej, dodatkowo pojawi się możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych. Ta forma płatności została jednak ograniczona tylko do podatników osiągających dochody z działalności będących małymi podatnikami oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Chodzi tu o podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności, który w roku jej rozpoczęcia, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała wspólność majątkowa. W obu przypadkach będzie możliwość specjalnego ustalenia wysokości zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego. Obowiązek wpłacania zaliczki powstanie poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał stanowić będzie podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ustawy. Zaliczka za kolejne kwartały będzie ustalana w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.
WAŻNE

Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy będą uiszczać w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał będzie uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia
Prawo do zaliczek kwartalnych zyskają też podatnicy opodatkowani podatkiem linowym będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności. Zaliczki kwartalne będą opłacane w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z 19-proc. stawką liniową, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Mali podatnicy, którzy wybiorą kwartalny sposób wpłacania zaliczek, będą musieli do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o swoim wyborze. Podatnicy, którzy rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, złożą zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Uwaga: zawiadomienie dotyczyć ma również lat następnych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
Zatrudnianie niani bez deklaracji
Choć ulga na nianie nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, warto wspomnieć o zmianach w tym zakresie. Będzie ona dotyczyła bowiem tylko tych podatników, którzy z ulgi korzystają, bo od 1 stycznia 2007 r. odliczenie znika z ustawy.
PRAWA NABYTE PRZY ULDZE NA NIANIE
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl