Jeśli koszty związane z prowadzeniem firmy w danym roku przewyższyły przychód, przedsiębiorca ma na odliczenie tej nadwyżki pięć kolejnych lat. W jednym roku nie może jednak odliczyć od dochodu więcej niż połowę tej sumy.

Czy ryczałtowiec może uwzględnić stratę

Właściciel małej restauracji w 2013 r. wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według 8,5-proc. stawki. Ma do odliczenia stratę za 2011 r., kiedy prowadził działalność na zasadach ogólnych według 18-proc. stawki. Czy będzie mógł odliczyć tę stratę w rozliczeniu podatku za 2013 r.?
Przepisy o podatku zryczałtowanym określają, że podatnicy, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej i opłacają ryczałt, mogą odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Strata może być więc odliczona, jeśli podatnik nie zrobił tego wcześniej na podstawie przepisów o PIT. Powinno się ją uwzględnić w deklaracji PIT-28 w części D w poz. 62. Formularz składa się do końca stycznia.
Prawo do odliczenia straty nie przysługuje natomiast podatnikom rozliczającym się według karty podatkowej.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy ujemny wynik pomniejszy w przyszłości podatek

Czytelnik w 2012 r. zaczął prowadzić działalność gospodarczą. Świadczone usługi nie przyniosły mu jednak zysku. Czy może wykazać poniesioną stratę w zeznaniu rocznym?
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT opodatkowaniu podlega dochód. Jest to nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli suma kosztów przekracza sumę przychodów, to różnica jest stratą. W takiej sytuacji za dany rok podatku się nie płaci. Z kolei w następnych latach podatnicy mogą odliczyć stratę od dochodu i dzięki temu zmniejszyć podatek do zapłaty. Po raz pierwszy mogą to zrobić w rozliczeniu za rok następny po poniesieniu straty. Oznacza to, że czytelnik będzie mógł zacząć odliczać stratę z 2012 r. najwcześniej w zeznaniu za 2013 r.
Przepisy określają, że dochód można obniżyć o wysokość straty z danego roku w ciągu najbliższych pięciu lat. Jest jednak warunek – kwota obniżenia w każdym roku nie może przekroczyć 50 proc. straty. Nie może być też wyższa od dochodu uzyskanego w kolejnych latach podatkowych. Przykładowo jeśli podatnik za 2012 r. poniósł stratę w wysokości 10 tys. zł, a w 2013 r. uzyskałby dochód w wysokości 5 tys. zł, to mógłby odliczyć maksymalnie 5 tys. zł. Wtedy podatek do zapłaty za 2013 r. wyniósłby 0 zł. Pozostałe 5 tys. zł przedsiębiorca mógłby odliczyć w kolejnych latach podatkowych.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy rozliczenie może nastąpić w zaliczkach

Przedsiębiorca w 2012 r. poniósł stratę w wysokości 10 tys. zł. Czy może ją rozliczyć w ciągu roku, nie czekając do terminu złożenia zeznania za 2013 r.?
Podatnicy mogą rozliczać stratę z działalności gospodarczej w poprzednich latach na bieżąco w ciągu roku podatkowego, czyli w trakcie obliczania zaliczek na PIT. Mogą zmniejszać aktualny dochód w granicach limitów, jakie przewidują przepisy dotyczące rozliczania strat. Nie może to być więcej niż 50 proc. kwoty poniesionej straty. Nie muszą więc czekać aż do momentu, w którym złożą kolejną roczną deklarację podatkową.
Załóżmy, że w 2013 r. przedsiębiorca uzyskał pierwszy dochód dopiero w kwietniu i jest to 2 tys. zł. Oznacza to, że może odliczyć 2 tys. zł z części poniesionej straty za 2012 r. i w ten sposób nie płacić zaliczki za kwiecień. Pozostałą do odliczenia w 2013 r. część straty w wysokości 3 tys. zł przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać w kolejnych miesiącach, kiedy uzyska dochód. Jeśli przykładowo za maj będzie miał 8 tys. zł dochodu, zapłaci podatek tylko od 5 tys. zł (ma prawo do odliczenia jeszcze 3 tys. zł ze straty za 2012 r.).
Jeśli podatnik rozliczy stratę w ciągu roku, nie będzie mógł tego ponownie zrobić w zeznaniu rocznym składanym za 2013 r. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 14 maja 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-83/12-2/PM).
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy można łączyć różne straty i dochody

Przedsiębiorca uzyskał dochód z działalności gospodarczej. Jednocześnie inwestował prywatne oszczędności na giełdzie i stracił na niej 10 tys. zł. Czy może obniżyć dochód z prowadzenia biznesu o tę stratę?
Przepisy określają, że dochód można obniżyć o wysokość straty w ramach tego samego źródła przychodów. Działalność gospodarcza i inwestowanie na giełdzie to dwa różne źródła zarobków. Nie można ich łączyć i w jednym zeznaniu podatkowym pomniejszyć dochodu z działalności o stratę z giełdy. Przedsiębiorca powinien rozliczyć uzyskany dochód z prowadzenia firmy w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L (jeśli rozlicza się 19-proc. podatkiem liniowym). Z kolei stratę z giełdy może rozliczyć w zeznaniu PIT-38 w kolejnych pięciu latach podatkowych.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy amortyzacja pomoże w rozliczeniu

Przedsiębiorca w 2009 r. wydał dużo pieniędzy na inwestycję rozłożoną na parę lat. Kupił m.in. kilka maszyn i urządzeń. W pierwszych latach koszty przewyższały przychody, firma miała więc stratę. Od 2012 r. inwestycja zaczynała przynosić zyski, ich wysokość nie umożliwia jednak pełnego odliczenia straty. Czy firma może coś zrobić, aby odliczyć całą kwotę?
Przedsiębiorca ma prawo zmniejszyć dochód w ciągu 5 lat podatkowych po poniesieniu straty. Jednak odliczenie w żadnym roku nie może przekraczać ani 50 proc. straty, ani też być wyższe niż kwota dochodu. Aby nie utracić prawa do pełnego odliczenia straty w razie niskich dochodów w kolejnych latach, można wykorzystać metodę amortyzacji podatkowej.
Polega ona na zmianie stawki amortyzacji dla kupionych maszyn i urządzeń. Poprzez jej obniżenie przedsiębiorca zmniejszy bieżące koszty podatkowe. Amortyzacja jest bowiem formą rozliczania kosztów w czasie od nabytych maszyn i urządzeń, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dzięki niższym bieżącym kosztom np. za 2013 r. podatnik będzie mógł wpisać w deklaracji wyższą kwotę dochodu. W ten sposób jest większe prawdopodobieństwo, że uzyska kwotę dochodu pozwalającą mu na odliczenie straty poniesionej wcześniej.
Stawki amortyzacji można zmienić już w następnym miesiącu po wprowadzeniu ich do ewidencji, a jeśli się tego nie zrobi – od każdego następnego roku podatkowego. Przepisy umożliwiają w kolejnych latach podatkowych powrót do stawek maksymalnych określonych w załączniku do ustawy o PIT. Oznacza to, że jeśli sytuacja finansowa firmy nie pozwala na rozliczenie straty, to można zmienić stawki amortyzacji od pierwszego dnia roku podatkowego. Najbliższy możliwy termin zmiany stawek to 1 stycznia 2014 r.
Wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i zależy tylko od decyzji podatnika. Przyjęcie maksymalnie obniżonej stawki (tj. 0 proc.) umożliwi mu niedokonywanie w danym okresie odpisów amortyzacyjnych. W kolejnych latach będzie mógł wrócić do wyższej stawki i dokończyć amortyzację danej maszyny. Taką możliwość potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 listopada 2011 r. (nr IBPBI/2/423-1069/11/BG).
Podstawa prawna
Art. 9, art. 22i ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy zniszczone towary można uznać za stratę

Rzeka podtopiła magazyn, w którym przedsiębiorca przechowywał towary na sprzedaż. Czy może wartość tych, które zostały zniszczone, zaliczyć do kosztów?
Aby zaliczyć dany wydatek do kosztów podatkowych, musi on mieć związek z przychodami przedsiębiorcy, tj. prowadzić do ich osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Ponadto nie może być wymieniony w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów, który określa art. 23 ustawy o PIT.
Straty w towarach handlowych (środkach obrotowych) nie są wyłączone z kosztów. Dlatego przedsiębiorca, który poniósł stratę w wyniku zalania magazynu, może ją odliczyć. Nie mógłby jednak tego zrobić, jeśli zniszczenie towarów nastąpiłoby z jego winy (na skutek niedbalstwa czy niewłaściwego zabezpieczenia). Zalanie magazynu przez rzekę jest zdarzeniem niezależnym od działania podatnika (brak jest jego winy).
Warunkiem ujęcia w kosztach jest właściwe udokumentowanie zniszczenia towarów z przyczyn losowych. Mogą to być np. protokoły straży pożarnej, policji czy dokumenty z instytucji ubezpieczeniowej. W przypadku zniszczeń czy ubytków w środkach obrotowych ich wartość w całości będzie stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy można odliczyć stratę z nieużywania środka trwałego

Firma zmodernizowała na własny koszt wynajmowany od innego przedsiębiorcy budynek. Po tym jak spadła liczba zamówień, musiała szukać oszczędności. Rozwiązała więc przed czasem umowę najmu. Czy może wartość nakładów na modernizację budynku uznać za stratę i ją odliczyć?
Modernizacja wynajmowanego budynku stanowiła dla firmy inwestycję w obcym środku trwałym. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w składzie siedmiu sędziów z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12) uznał, że gdy firma opuszcza wynajmowaną nieruchomość przed zakończeniem umowy najmu, może zaliczyć do kosztów stratę w postaci niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym. W ocenie NSA taka strata może zostać odliczona, jeśli jest skutkiem działania uzasadnionego ekonomicznie.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).