Czy darowizna bez podatku
Czy jeżeli przekażę w formie darowizny w 2007 roku dom córce, to będzie on zwolniony z podatku od darowizn?
Tak Do ustawy o podatku od spadków i darowizn dodany będzie nowy art. 4a, który zwolni od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4), oraz 2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (czyli 9637 zł) – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Czy trzeba zawiadamić urząd
Czy o darowiźnie w formie aktu notarialnego trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?
Nie Kwestie te ureguluje nowy art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.