Wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczy art. 284 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i jego zgodności z ustawą zasadniczą. Zaskarżony przepis stanowi, że dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego (inne niż plan audytu i sprawozdanie z wykonania tego planu) w trakcie prowadzenia audytu w jednostce z sektora finansów publicznych nie stanowią informacji publicznej. Z kolei dokumenty otrzymane przez audytora, ale wytworzone przez inne osoby, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane.

Według rzecznika praw obywatelskich (RPO) prawo do uzyskiwania informacji o organach publicznych jest jedną z gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa. Zasadność ograniczenia tego prawa podlega ocenie poprzez zaskarżenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji. Nie dotyczy to jednak dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego.

Nawet jeśli, jak twierdzi rzecznik, celem tej regulacji była ochrona efektywności i rzetelności audytu oraz ochrona wrażliwych danych pozyskanych przez audytora, to i tak zastosowany przez ustawodawcę środek jest nieproporcjonalny, bo nie jest w stanie doprowadzić do zwiększenia rzetelności i efektywności audytu wewnętrznego.

Wystąpienie RPO z 9 kwietnia 2013 r., nr RPO/700343/12/I/116.1 RZ