Przychody ze sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwach rolnych miałyby być zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 5 tys. zł rocznie.
Preferencja podatkowa miałaby objąć tych, którzy na terenie własnego gospodarstwa lub na targowiskach oferują wyprodukowane przez siebie artykuły spożywcze – np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty czy sery.

Sprzedaż bez zbędnych formalności

Projekt wprowadzający takie rozwiązanie, jak twierdzą jego autorzy, ma doprowadzić do tego, by rolnicy lub ich domownicy mogli oficjalnie sprzedawać przetworzone produkty rolne bez konieczności rozliczania podatków czy rejestracji działalności gospodarczej. Teraz zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie muszą płacić PIT, ale tylko jeśli chodzi o sprzedaż nieprzetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
W ocenie senatorów obowiązujące regulacje przyczyniają się do tego, że rolnicy, sprzedając domowe produkty, działają w szarej strefie. Nie wychodzą z niej, ponieważ nie chcą poddać się formalnym procedurom związanym z rejestracją firmy czy rozliczaniem podatków. Chodzi więc o to, by nie utrudnić im życia, ale jednocześnie – by objąć ich ewidencją fiskusa.

Nadwyżka ponad limit z podatkiem

Projekt zakłada, że uzyskana przez rolnika nadwyżka ponad roczny limit 5 tys. zł stanowiłaby przychód z innych źródeł (opodatkowany według skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc.). Tym samym nie trzeba by było odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku czy też prowadzić ksiąg podatkowych. Rolnik miałby tylko obowiązek wykazać nadwyżkę przychodów niepodlegającą zwolnieniu w rocznej deklaracji PIT-36. Nie oznacza to jednak, że nie miałby żadnych innych obowiązków. Aby korzystać ze zwolnienia z podatku w odniesieniu do przychodów o wartości do 5 tys. zł, musiałby prowadzić ewidencję sprzedaży. Przy tym dokonywałby rejestracji obrotów raz dziennie – wszystkie transakcje z danego dnia sumowałby i wpisywał łączną kwotę.

Działalność gospodarcza bez zmian

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych nie przysługiwałoby tym rolnikom, którzy sprzedają domową żywność w ramach już prowadzonej działalności gospodarczej. Przychód z tej sprzedaży muszą rozliczyć łącznie z pozostałymi przychodami z działalności. Podobnie ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać ci rolnicy, którzy do pomocy przy produkcji domowej żywności zatrudnią inne osoby (niezależnie od formy zawartej z nimi umowy).
Teraz projekt trafi do pierwszego czytania w Senacie. Potem zajmie się nim Sejm. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Zwolnienie z PIT oraz preferencyjne rozliczenie przychodów ze sprzedaży nie będzie miało zastosowania do sprzedaży napojów alkoholowych opodatkowanych akcyzą, a także do przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Przychód ze sprzedaży wina przez rolników wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów rocznie jest już uregulowana w przepisach i stanowi przychód z innych źródeł
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej został wniesiony do marszałka Senatu.