Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej doprecyzowało zasady wygaszania systemu odzyskiwania VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych.
O planowanej likwidacji istniejącego mechanizmu DGP informowała już wielokrotnie. Przypomnijmy, że zmianę przewiduje projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Jego najnowsza wersja (z 11 kwietnia) precyzuje zasady korzystania z prawa do zwrotu części VAT.
Wynika z niego, że osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosą koszty zakupy materiałów budowlanych (o których mowa w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.; dalej: ustawa o zwrocie), będą mogły składać wnioski o pieniądze na dotychczasowych zasadach także po 31 grudnia 2013 r. Jednocześnie uregulowane zostaną terminy składania pism w zależności od momentu zakupu materiałów budowlanych.
I tak, zgodnie z projektem, wniosek o zwrot części VAT z tytułu wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie:
● od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
● od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
● od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
● od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
● od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
Podatnicy mogą zatem spokojnie planować tegoroczne wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową realizowaną systemem gospodarczym. Ten rok będzie jednak ostatnim, za który zwrot będzie można uzyskać (o ile oczywiście te założenia nie zostaną jeszcze zmienione w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą).
Pierwotnie projekt ustawy zakładał jedynie, że wnioski o zwrot VAT miałyby być składane w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.
Dla zachowania prawa do zwrotu istotna była data poniesienia wydatku (przed wejściem w życie nowej ustawy).
Nowy projekt precyzuje też, że w przypadku gdy pismo składane po 31 grudnia 2013 r. będzie pierwszym wnioskiem podatnika, limity kwoty do odzyskania (ustalone zgodnie z art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie) dotyczyć będą okresów liczonych od daty jego złożenia do 31 grudnia 2018 r. (teraz zasadą jest, że limity dotyczą okresów pięcioletnich rozpoczynających się od dnia złożenia pierwszego wniosku).
Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed 1 stycznia 2014 r., zastosowanie będą miały zasady dotychczasowe.
Ważne Z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych wystawionych z 23-proc. stawką VAT można odzyskać 65,22 proc. kwoty podatku zawartego w cenie tych towarów
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.