Wspólnicy postanowili podwyższyć kapitał zakładowy spółki. Został pokryty w całości poprzez wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Operacja skutkowała zmianą umowy spółki i zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podlega tej daninie. Notariusz pobrał podatek (PCC) według stawki 0,5 proc.

Pełnomocnicy uważali, że PCC został pobrany niesłusznie i wystąpili do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty. Argumentowali, że Polska błędnie implementowała dyrektywę Rady UE z 17 lipca 1969 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (69/335/EWG). Z art. 7 ust. 1 tej dyrektywy wynika, że czynności polegające m.in. na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki kapitałowej poprzez wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa są zwolnione z opodatkowania podatkiem kapitałowym. W Polsce odpowiednikiem tego podatku jest właśnie PCC. W przypadku niewprowadzenia tej regulacji do polskich przepisów podatnicy mają prawo stosować dyrektywę wprost, ponieważ jest dla nich korzystniejsza.

Urząd skarbowy odmówił stwierdzenia nadpłaty i uznał, że notariusz w sposób prawidłowy pobrał podatek. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który oddalił skargę. Orzekł, że zwolnienie z podatku wynikające z dyrektywy nie ma zastosowania w tej sprawie, ponieważ drugą stroną transakcji nie była spółka kapitałowa, a tego wymagają unijne przepisy. Rozstrzygnięcie to podtrzymał również NSA.

W ocenie sądu kasacyjnego dyrektywa ma zastosowanie do spółek kapitałowych, którymi według niej są spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk. Istotne jest jednak to, że podmioty te muszą mieć wyodrębniony majątek. Osoba fizyczna tego warunku nie spełnia, ponieważ odpowiada całym swoim majątkiem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyrok jest prawomocny.

PCC podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli w wyniku ich podpisania dochodzi do podwyższenia podstawy opodatkowania. Przy zawarciu umowy podatek oblicza się od wartości wkładów wniesionych do spółki osobowej albo od wartości kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1643/11).