zmiana prawa Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu potwierdzania zapłaty oraz zwrotu opłaty skarbowej. Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. Zwrot opłaty skarbowej będzie mógł nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie (patrz ramka) i tylko na wniosek podatnika. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej będzie ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach zobowiązanych do wniesienia tej opłaty, decyzję o zwrocie będzie wydawać się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz jednej z osób lub jednostek solidarnie zobowiązanych do jej zapłaty, określonych w decyzji o zwrocie.
KIEDY MOŻNA WNIOSKOWAĆ O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ Opłata skarbowa podlega zwrotowi: • od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej; • od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Składający wniosek o zwrot opłaty skarbowej zobowiązany będzie załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten będzie pozostawiony w aktach sprawy.