Większość przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością musi dysponować rachunkami bankowymi. Jak opodatkowane są odsetki od wolnych środków na takich kontach, a jak odsetki z lokat?
Art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), dotyczący opodatkowania odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z działalnością gospodarczą, a także art. 17 ust. 1 pkt 2 tej samej ustawy, wykluczający ze źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, odsetki od środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością – mogą budzić wątpliwości dotyczące opodatkowania odsetek od pieniędzy przekazanych na rachunki lokacyjne.
Odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym utrzymywanym w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą – zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 27 marca 2013 r. (II FSK 1507/11) – nie można utożsamiać z odsetkami od lokat terminowych. Rachunek takiej lokaty nie jest bowiem rachunkiem związanym bezpośrednio z bieżącą działalnością gospodarczą. Decydujący w tym przypadku jest brak funkcjonalnego powiązania rachunku lokacyjnego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgodnie z linią orzecznictwa sądowoadministracyjnego rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą to taki, który służy przedsiębiorcy do prowadzenia tejże działalności, w tym do rozliczania dokonywanych transakcji. Rachunek lokacyjny takich funkcji nie pełni, a co za tym idzie nie może być uznany za rachunek bankowy utrzymywany w związku z działalnością gospodarczą. Odsetki pochodzące od środków z takiego rachunku stanowią zatem źródło przychodu z kapitałów pieniężnych, od którego podatek w wysokości 19 proc. powinien pobrać płatnik (bank). Uznanie przychodów z odsetek za przychody z działalności gospodarczej powoduje w większości przypadków ich bardziej preferencyjne opodatkowanie. Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe.