Podatnicy dziedziczący nieruchomości dotychczas mogli skorzystać z ulgi. Do podstawy obliczenia podatku nie była wliczana ich wartość o łącznej wielkości nieprzekraczajacej 110 mkw. Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy nadal będą mogli liczyć na tę preferencję. Zmieniły się jednak niektóre warunki pozwalające z niej skorzystać.
Nie dla wszystkich
Ulga będzie przysługiwała w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie. Będą jednak mogły skorzystać z niej tylko niektóre osoby. Chodzi o osoby zaliczone do I grupy podatkowej w przypadku nabycia własności w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy – czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. To właśnie te osoby zaliczone zostały przez ustawodawcę do tzw. I grupy podatkowej. Z ulgi skorzystają również osoby zaliczone do II grupy podatkowej w przypadku nabycia własności w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. W drugiej grupie podatkowej ustawodawca wymienia zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych. Na ulgę mogą liczyć również osoby zaliczone do III grupy podatkowej, a więc inni nabywcy. Ulga będzie możliwa w przypadku nabycia własności w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. W tym przypadku konieczne jest jednak spełnienie dodatkowego warunku. Nabywcy zaliczeni do III grupy podatkowej muszą sprawować opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą – na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym – przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza. Do końca 2006 roku wystarczy, jeśli umowa zawarta była przed organem gminy, np. wójtem. Teraz nie ma też konieczności notarialnego poświadczania podpisu na takiej umowie. Zmieni się to od 1 stycznia 2007 r. Jeśli wspomniane warunki zostaną spełnione przez wymienione osoby, do podstawy opodatkowania nie będzie wliczana wartość budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga będzie przysługiwała stosownie do wielkości udziału.
Ostrożnie z terminami
Ulga przysługuje wyłącznie tym osobom, które łącznie spełniają warunki wskazane w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Nabywca w chwili nabycia powinien posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. To istotna nowość. Do końca tego roku z ulgi mogą korzystać tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce. Aby móc skorzystać z ulgi, nie można być też właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jeśli jednak zdarzy się, że podatnik będzie właścicielem innego budynku, z ulgi skorzysta pod warunkiem, że przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy. Nowością jest konieczność dokonana tej czynności w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Podatnikom chcącym skorzystać z ulgi nie może też przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Gdyby jednak podatnik nimi dysponował, powinien przekazać je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni. Tu również został określony termin. Do końca tego roku wspomnianych czynności podatnik powinien dokonać w ciągu 3 miesięcy. Po nowym roku będzie miał więcej czasu, bo aż 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Z ulgi skorzystają również ci podatnicy, którzy nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
WAŻNE

Do tzw. I grupy podatkowej należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Do II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych
Trzeba mieć zameldowanie
Kolejne warunki pozwalające skorzystać z ulgi związane są z zamieszkiwaniem w domu lub mieszkaniu. Ze zmienionych przepisów wynika, że ulga przysługuje osobom, które będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: • od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, • od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
Umowę o opiece nad osobą z III grupy podatkowej trzeba będzie poświadczyć notarialnie
Ten ostatni warunek uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal mieszkalny (udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie) został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania. Istotne jest jednak to, aby przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia. Gdyby okazało się, że nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie wspomnianych warunków może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia. W tym przypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.
ZMIANA DEFINICJI
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl