Obecnie darowizny limitowane z ustawy podatkowej mogą być przeznaczone na dwie kategorie. Prawo do odliczenia gwarantuje podatnikowi przekazanie pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego, które realizują cele pożytku publicznego.
Dla organizacji
W ustawie o działalności pożytku publicznego znajduje się wiele działań objętych tym zakresem, m.in.: • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; • działalność charytatywna; • ochrona i promocja zdrowia; • działania na rzecz osób niepełnosprawnych; • nauka, edukacja, oświata i wychowanie; • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; • promocja i organizacja wolontariatu.
W przypadku darowizn rzeczowych musimy uzyskać oświadczenie obdarowanego o ich przyjęciu plus dokument, z którego wynika wartość darowizny. Darowizny pieniężne podlegają odliczeniu tylko pod warunkiem ich wpłaty na konto
Cele kultu religijnego
Drugim celem, na jaki podatnicy mogą przekazywać darowizny, żeby skorzystać z odliczenia, są cele kultu religijnego. Darowizna na cele kultu religijnego musi mieć związek z wyznawaną czy praktykowaną wiarą. Podatnik może wesprzeć swoją parafię np. jej utrzymanie, remont kościoła, kwiaty czy wystrój do świątyni itp.
Prawo do odliczeń uzyskają w przyszłym roku honorowi krwiodawcy
Więcej darowizn do odliczeniaOd nowego roku podatnik będzie miał możliwość odliczenia darowizn przekazanych: • na określone cele organizacjom pożytku publicznego (tak jak obecnie), • równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, • na cele kultu religijnego (tak jak obecnie), • na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Po nowym roku podatnicy będą mogli więc skorzystać z odliczenia w dodatkowych dwóch wypadkach. Podatnicy, którzy dokonają darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w innych krajach UE, muszą pamiętać o dodatkowych warunkach. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przysługuje podatnikowi pod warunkiem: • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. Skończy się problem honorowych krwiodawców, którzy do tej pory nie mogli korzystać z prawa do odliczenia w ramach darowizn. W przypadku dawców krwi, tak jak w przypadku darowizny innej niż pieniężna, niezbędny do odliczenia będzie dokument, z którego wynika wartość tej darowizny. W dokumencie tym nie zostanie uwzględniona jednak wartość krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Tak jak przy innych darowiznach rzeczowych, konieczne będzie oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami dawcom krwi rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości: • 130 zł – za 1 litr pobranej krwi; • 170 zł – za 1 litr pobranego osocza; • 1 zł – za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych. Dawcom, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom przed pobraniem krwi w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wyższej wysokości: • 200 zł – za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia; • 280 zł – za 1 litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom; • za zabieg uodpornienia dawców: a) pierwszy – 20 zł, b) każdy kolejny – 10 zł; • 1 zł – za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia; • 130 zł (za cały zabieg) – za składniki krwi pobierane metodą aferezy.
ILE MOŻNA ODLICZYĆ Podatnik ma prawo dokonać odliczenia w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Tak jak dotychczas 6-procentowy limit dotyczy wszystkich darowizn z danego roku podatkowego. Jeżeli podatnik obdaruje kilka organizacji pożytku publicznego lub przeznaczy pieniądze na kilka celów, będzie musiał je zsumować. Jeżeli kwota nie przekroczy 6 proc. dochodu, w rozliczeniu może odliczyć całą kwotę wydatków na darowizny. Jeśli wydatki będą większe niż kwota odpowiadająca 6 proc. dochodu za dany rok, możliwe będzie odliczenie do kwoty odpowiadającej limitowi.
Nie tylko pieniądze
Tak jak obecnie, darowizny będą mogły mieć formę pieniężną lub rzeczową. W przypadku darowania towarów opodatkowanych VAT, kwota darowizny będzie odpowiadała wartości towaru uwzględniającej należny VAT. W razie sporu organ podatkowy będzie miał prawo przy określaniu wartości darowizn rzeczowych zastosować przepisy dotyczące określania wartości rzeczy i praw majątkowych. Nic zasadniczo nie zmienia się w sposobie dokumentowania. W przypadku darowizn rzeczowych musimy uzyskać oświadczenie obdarowanego o ich przyjęciu plus dokument, z którego wynika wartość darowizny. Darowizny pieniężne podlegają odliczeniu tylko pod warunkiem ich wpłaty na konto. Dokumentem, który trzeba w tym przypadku posiadać, jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn muszą wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Darowizny kościelne nadal bez limitu
Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o nielimitowane darowizny kościelne, których podstawy odliczenia określone są w tzw. ustawach kościelnych. Pozwalają one na odliczenie w pełnej wysokości darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Dodatkowo potrzebne jest pokwitowanie przyjęcia darowizny, a w ciągu 2 lat od przekazania darowizny sprawozdanie z jej przeznaczenia. Warto jednak przypomnieć, że od 1 stycznia 2006 r. pokwitowanie odbioru darowizny kościelnej już nie wystarczy. Pieniądze muszą być wpłacone na konto obdarowanej kościelnej osoby prawnej, tak jak w przypadku darowizn limitowanych. Ponadto tak samo jak podatnicy korzystający z odliczenia darowizn limitowanych, osoby chcące skorzystać z ulgi bez limitu muszą wykazać szczegółowe dane dotyczące darowizny w zeznaniu rocznym, począwszy od rozliczenia za 2006 rok.
Do odliczenia darowizny kościelnej nie wystarczy pokwitowanie jej odbioru, pieniądze muszą być wpłacone na konto