Czy dochody ze zbycia domu łączy się z innymi

We wrześniu 2007 r. sprzedałem mieszkanie. Mam tę transakcję wykazać w rocznym PIT. Czy dochód ze sprzedaży mieszkania mam w PIT zsumować z dochodami uzyskanymi ze stosunku pracy?

Nie

Dochodów ze zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Co więcej, w rocznym zeznaniu podatkowym nie wykazuje się dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami, a tylko wpisuje się podatek, jaki trzeba zapłacić z tego tytułu. Podatek taki oblicza się jako 19 proc. uzyskanego dochodu (przy sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r.). W rocznych zeznaniach podatkowych zostały wydzielone specjalne rubryki na wpisanie podatku z transakcji sprzedaży.

Podstawa prawna

■  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT-37 wykazać podatek ze zbycia domu

Co roku rozliczam swoje dochody roczne w PIT-37. W ubiegłym roku sprzedałem dom, który odziedziczyłem po rodzicach. Czy podatek ze sprzedaży domu wykażę w PIT-37?

Nie

Specjalne rubryki dla wpisania podatku ze sprzedaży nieruchomości zostały uwzględnione tylko w trzech zeznaniach: PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Nie ma ich ani w PIT-37, ani PIT-28. Takie rozwiązanie jest słuszne. Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nie podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł. Wykazanie go w zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 jest wystarczającym rozwiązaniem prawnym.

Podstawa prawna

■  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ryczałtowiec złoży dwa zeznania

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Złożyłem już PIT-28. Jednak w 2007

roku sprzedałem mieszkanie. Czy w związku z tym muszę złożyć drugie zeznanie podat- kowe?

Tak

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wytworzonych (oddanych do użytkowania) po 1 stycznia 2007 r. podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką PIT. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie. Jak już wspominałam, dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Gdy sprzedaż mieszkania następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to nie mamy do czynienia z dochodem z odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Jednak, gdy sprzedaż następuje poza prowadzoną firmą, ryczałtowiec oprócz PIT-28 musi złożyć, w zakresie przedmiotowego dochodu dodatkowo zeznanie PIT-36, pod warunkiem że nie korzysta z ulgi meldunkowej.

Gdy przychód z odpłatnego zbycia jest związany ze źródłem przychodów z działalności gospodarczej, opodatkowanej w naszym przypadku ryczałtem, wystarczy złożenie samego PIT-28.

Podstawa prawna

■  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przy zamianie powstanie dochód

W ubiegłym roku zamieniłam swoje mieszkanie na większe. Czy przy zamianie powstanie dochód, który trzeba opodatkować?

Tak

W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami dochód ustala się u każdej ze stron umowy na takich samych zasadach, jak przy normalnej transakcji sprzedaży.

Podstawa prawna

■  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zawsze jest zeznanie przy zbyciu domu

Kupiłam dom w styczniu 2007 r. W czerwcu 2008 r. zamierzam go sprzedać. Chcę skorzystać z ulgi meldunkowej, bo przez cały czas jestem w tym domu zameldowana. Czy w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości będzie trzeba złożyć zeznanie roczne?

Nie

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. przepisami, dochód (obliczony jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami) ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po tej dacie podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką podatkową. Jeżeli więc podatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opodatkowania takiego dochodu, np. w związku z uprzednim zameldowaniem na pobyt stały w zbywanym mieszkaniu, powinien on dokonać rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym.

W omawianym przypadku podatniczka jest uprawniona do skorzystania z ulgi meldunkowej, a więc nie będzie musiała płacić podatku. Wystarczy, że w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złoży zawiadomienie w urzędzie skarbowym, że przysługuje jej prawo do ulgi.

Zeznania rocznego nie będzie trzeba składać, bo dochodów zwolnionych z podatku w zeznaniu się nie wykazuje.

Podstawa prawna

■  Art. 21 oraz art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy rodzaj zeznania zależy od dochodu

W 2007 roku sprzedałem papiery wartościowe i dom. Czy złożenie zeznania z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie zależało od uzyskania innego dochodu?

Tak

Jeżeli podatnik poza dochodem ze zbycia nieruchomości uzyskał jedynie dochody ze zbycia papierów wartościowych, powinien dokonać rozliczenia na formularzu PIT-38. Natomiast dla osoby, która osiąga dochody ze stosunku pracy i dotychczas rozliczała się na formularzu PIT-37, a uzyskała dochód za sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie podatkiem w wysokości 19 proc. za rok 2007 nastąpi na innym formularzu. Osoba taka zadeklaruje swoje dochody ze stosunku pracy oraz podatek ze zbycia nieruchomości na PIT-36.

Podstawa prawna

■  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy koszty obniżą wysokość dochodu

Sprzedałem mieszkanie, w którym przeprowadziłem generalny remont. Czy poniesione na remont wydatki zmniejszą dochód do opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości?

Tak

Podstawą obliczenia podatku przy sprzedaży nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami a kosztami uzyskania przychodów. Przepisy jako jeden z takich kosztów wymieniają właśnie wydatki na remont.

Podstawa prawna

■  Art. 22, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy nadal obowiązuje formularz PIT-23

W 2008 roku sprzedam mieszkanie, które kupiłam w 2006 roku. Czy taką transakcję rozliczę na PIT-23?

Tak

Sposób obliczenia podatku z tytułu zbycia nieruchomości zależy od daty nabycia nieruchomości. Jeżeli do nabycia doszło przed 1 stycznia 2007 r. - a w naszym przypadku tak było - zastosowanie mają przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku. Na ich podstawie dokonujący sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym ją nabył, uiszcza 10-proc. zryczałtowany podatek od przychodu. W terminie 14 dni od dnia transakcji podatnik ma obowiązek zgłosić sprzedaż, składając formularz PIT-23, i zapłacić podatek.

Podstawa prawna

■  Art. 28 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

Czy PIT można złożyć ostatniego dnia

W 2007 roku sprzedałem mieszkanie. Podatek, jaki muszę zapłacić, to prawie 10 tys. zł. Czy zeznanie roczne z wykazanym podatkiem ze sprzedaży mieszkania mogę złożyć ostatniego dnia?

Tak

Zeznanie można złożyć ostatniego dnia. Jest nim w przypadku zeznań za 2007 rok 30 kwietnia 2008 r. Trzeba jednak pamiętać, że również podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego. Zatem najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. kwota 10 tys. zł musi zostać wpłacona do urzędu skarbowego. Można ją wpłacić w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto urzędu skarbowego. Terminem wpłaty podatku poprzez przelew bankowy jest dzień, w którym bank obciążył konto podatnika.

Podstawa prawna

■  Art. 30e oraz art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 60 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zawsze płaci się jednolity 19-proc. PIT

Sprzedałem trzy nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. Czy w każdym przypadku zbycia nieruchomości trzeba zapłacić 19-proc. PIT?

Nie

Przepisy przewidują, że 19-proc. PIT nie będzie się płacić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika. Po drugie, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Podstawa prawna

■  Art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

EWA MATYSZEWSKA