PIT W 2007 roku trafiłem czwórkę w dużego lotka i wygrałem 1950 zł. Pieniądze w tej wysokości odebrałem. Czy kwotę tę muszę uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym za 2007 rok?

Nie ma takiego obowiązku, gdyż taka wygrana zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wolne od podatku dochodowego są natomiast wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. W przypadku wygranej w dużym lotku w wysokości 1950 zł wszystkie warunki do zwolnienia są zachowane: wygrana została uzyskana z tytułu uczestnictwa w grze liczbowej, kwota wygranej nie przekracza 2280 zł, pieniądze zostały wypłacone przez koncesjonowany podmiot, czyli Totalizator Sportowy. Oznacza to, że kwoty wygranej nie należy wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym i płacić podatku.

73 dni zostało na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

CIT Nasza spółka prowadzi działalność w różnych częściach kraju. Czy fakt, że siedziba spółki jest w Warszawie, a oddziały produkcyjne poza nią, ma wpływ na sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym?

Sposób rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych jest taki sam, jakby zakłady produkcyjne znajdowały się w Warszawie. Jedynie do zeznania rocznego CIT-8 należy załączyć odpowiednie druki.

Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Informacja składana na druku CIT-ST zawiera: wykaz zakładów (ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego - województwa, powiatu, gminy, na których obszarze te zakłady są położone), REGON lub NIP zakładu, liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (świadczących pracę w poszczególnych zakładach). Dodatkowo składa się formularz CIT-ST/A stanowiący załącznik do informacji CIT-ST, w którym podaje się dane identyfikacyjne każdego zakładu oraz ich adresy.

43 dni zostało na złożenie zeznania CIT

Podstawa prawna

■ Art. 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).