PIT
W 2006 roku podpisałem umowę aktywizacyjną z bezrobotną kobietą. Pracowała u mnie do września 2007 r. Czy mogę skorzystać z ulgi i odliczyć sobie wydatki poniesione na ubezpieczenie tej umowy?
Trzeba co prawda zaznaczyć, że ulga ta od początku 2007 roku już nie istnieje, jednakże w sytuacji zawarcia umowy wcześniej możliwe jest skorzystanie z odliczenia na zasadzie praw nabytych. Ważne jest tylko, aby umowa aktywizacyjna z osobą bezrobotną w zakresie prowadzenie gospodarstwa domowego została zawarta przed 1 stycznia 2007 r. W 2008 roku można zatem odliczyć wydatki poniesione w ciągu 2007 roku na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez siebie osoby. Trzeba pamiętać, że kwoty te podlegają odliczeniu od podatku, a nie od dochodu. Należy wykazać je w formularzu PIT/O stanowiącym załącznik do zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Odliczenie przysługuje obu małżonkom. Wypełnione formularze trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia.
Istotne jest, że na osobie zatrudniającej ciążą obowiązki płatnika, zasadne jest zatem przypomnieć, iż do końca lutego powinna ona wypełnić PIT-11, wykazując dochody, a także pobrane zaliczki od zatrudnianej przez siebie pomocy domowej.
77 dni zostało na złożenie zeznania PIT
Podstawa prawna
■ Art. 27e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.
CIT
W zeszłym roku otrzymaliśmy darowizny pieniężne, których łączna wartość nie przekroczyła 30 tys. zł. Czy trzeba wykazywać te kwoty w jakimś specjalnym zeznaniu?
Niektórzy podatnicy do końca marca muszą złożyć w swoich urzędach skarbowych wypełnioną deklarację CIT-D. Formularz ten stanowi informację o otrzymanych lub przekazanych darowiznach. Konieczne jest wyszczególnienie w niej otrzymanych darowizn poprzez dokładne podanie otrzymanych kwot, a także danych darczyńców z określeniem ich nazw oraz adresów siedziby. Wypełnienie tej części formularza jest niezbędne, gdy otrzymana jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 tys. zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w ciągu roku podatkowego, otrzymanych od jednego darczyńcy, przekroczy kwotę 35 tys. zł. W dalszej części formularza konieczne jest wskazanie celów, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny. Należy wspomnieć, iż przeznaczenie kwot pochodzących z darowizn musi być zgodne ze sferą działalności pożytku publicznego, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Otrzymane środki mogą również zostać przeznaczone na cele kultu religijnego. Przy wypełnianiu formularza konieczne jest zakreślenie odpowiednich kwadratów. Obowiązek wypełnienia omawianego druku dotyczy także darczyńców korzystających z odliczenia.
47 dni zostało na złożenie zeznania CIT
Podstawa prawna
■ Art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).