VAT naliczony mogą w pełni odliczyć ci podatnicy, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż lub odpłatne oddawanie w używanie samochodów. Pojawiały się jednak wątpliwości co do tego, kiedy należy uznać, że przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż nabytych samochodów. Analizując tę kwestię, NSA w wyroku z 1 lutego 2013 r. (I FSK 386/12) uznał, niewątpliwie trafnie, że o tym, czy podatnik może odliczyć pełną kwotę podatku VAT naliczonego, decyduje to, czy w rzeczywistości prowadzi on działalność polegającą na odsprzedaży nabywanych samochodów.

Sąd uznał więc, że posługując się sformułowaniem odnoszącym się do odsprzedaży samochodów jako przedmiotu działalności podatnika, ustawodawca przyjął, iż dotyczy to przypadku działalności polegającej na nabywaniu samochodów w celu ich sprzedaży. Nie można więc, w ocenie sądu, przyjąć, iż nabycie samochodu w celu jego używania, a następnie ewentualnej sprzedaży jest tożsame z działalnością w zakresie odsprzedaży samochodów. NSA zaznaczył także, że w szczególności o zakresie prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej decyduje faktyczne wykonywanie określonej działalności, nie zaś formalne określenie zamiaru prowadzenia takiej działalności. Tym samym w ocenie sądu omawiane rozwiązanie stosowane być może przede wszystkim w odniesieniu do podmiotów, które profesjonalnie zajmują się handlem samochodami. Jednak nie oznacza to, że wyłączenie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dilerów samochodowych.

Niewątpliwie to oni są głównymi adresatami owych norm, lecz ograniczenie odliczenia podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania także w odniesieniu do tych podatników, którzy rzeczywiście nabywają samochody w celu ich dalszej sprzedaży.