Wolna od podatku dochodowego jest tylko ta część zwracanego wkładu mieszkaniowego, która odpowiada kwocie wkładu pierwotnie wniesionego.
Jeśli po latach wkład do spółdzielni został zwaloryzowany, to przy jego zwrocie wystąpi podatek. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
O interpretację podatkową wystąpiła spółdzielnia mieszkaniowa. Jeden z jej członków nie płacił czynszu i został wykluczony z grona spółdzielców. Spółdzielnia musiała mu zwrócić wkład wniesiony w 1979 r. Jego wartość rynkową w 2009 r. ustalił rzeczoznawca majątkowy i tyle pieniędzy zwrócono byłemu spółdzielcy.
Spółdzielnia miała wątpliwości, czy powinna wystawić dla niego PIT-8C, w którym wykazuje się przychody z innych źródeł. Uważała, że nie musi tego robić, ponieważ kwota zwracanego wkładu jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku są przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów do spółdzielni do wysokości wniesionego wkładu.
Izba skarbowa uznała jednak, że spółdzielnia powinna wystawić PIT-8C i określić przychód podatnikowi. Jest nim różnica między wkładem, który wpłacił do spółdzielni, a wkładem, który otrzymał po latach.
Spółdzielnia nie zgodziła się z taką interpretacją i złożyła skargę do sądu. Wskazała, że zwrócony wkład stanowi urealnioną kwotę, która ma taką samą wartość ekonomiczną jak wkład wniesiony 30 lat wcześniej. Sąd wojewódzki w Bydgoszczy uchylił interpretację, ale Ministerstwo Finansów złożyło skargę do NSA. Ten uznał, że interpretacja jest prawidłowa.
Sąd kasacyjny podkreślił, że zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie tej części zwróconego wkładu, która odpowiada kwocie pierwotnego wkładu. Uznał, że zwaloryzowana kwota wkładu mieszkaniowego nie spełnia warunków do skorzystania ze zwolnienia. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1490/11).
Z ekonomicznego punktu widzenia podatnik nie odnosi korzyści
Łukasz Bączyk, starszy konsultant w CRiDO Taxand
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił niekorzystne dla podatników stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym nadwyżka wypłaconej, zwaloryzowanej kwoty wkładu nad wkład uiszczony pierwotnie przez lokatora stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Niemniej należy zwrócić uwagę na argumenty podnoszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku będącym przedmiotem skargi kasacyjnej. Zdaniem WSA zwrócony wkład jest urealnioną kwotą współmierną do wkładu uprzednio wniesionego przez lokatora, a sformułowanie „do wysokości wniesionych wkładów” należy odnosić do wielkości wkładu, a nie jego wartości początkowej. Z kolei stosując wykładnię literalną (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni), można znaleźć argumenty przemawiające za stanowiskiem organów podatkowych i Naczelnego Sądu Admnistracyjnego. Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę, iż omawiana regulacja jest specyficzna. Trudno więc powiedzieć, czy wyrok NSA będzie miał przełożenie na inne sytuacje – poczekajmy jeszcze na jego pisemne uzasadnienie.