Podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje prawo do ulgi podatkowej. Chodzi o odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

Po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania kasa mieszkaniowa zawiadamia, w ciągu miesiąca, posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego o nabyciu przez niego uprawnień do otrzymania kredytu. Na wniosek posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasa mieszkaniowa zawiera z nim umowę kredytową i udziela kredytu na cele mieszkaniowe w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Kasa mieszkaniowa udziela kredytu, jeżeli spłata kredytu została zabezpieczona hipotecznie lub w inny sposób określony w umowie kredytowej.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30 proc. wydatków poniesionych w 2007 roku, nie więcej jednak niż 11 340 zł. Przy czym należy sprawdzić, czy odliczona kwota mieści się w kwocie limitu odliczeń przysługującego na 2007 rok, obliczonego jako różnica limitu odliczeń określonego na lata obowiązywania przepisów ustawy (1992-2007) i limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych (1992-2006).

Przed dokonaniem odliczenia w PIT-37 lub PIT-36 trzeba najpierw wypełnić załącznik PIT/D.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA