We właściwym wierszu tabeli dochodowej podatnicy dokonują wpisów na podstawie imiennych formularzy PIT-40A i PIT-11A sporządzonych przez organy rentowe. W odpowiednich kolumnach tabeli wykazujemy łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych (w tym renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), a także świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne wypłacone przez organ rentowy (poz. 33 PIT-40A i PIT-11A).

W odniesieniu do przychodów uzyskiwanych od ZUS przychód równa się dochodowi, bo nie mamy prawa do kosztów uzyskania przychodów nawet w zryczałtowanej wysokości.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA