Koszt biletu lotniczego dla osoby, która pełni w spółce funkcję członka zarządu, ale nie jest z nią związana umową o pracę czy umową- zleceniem, nie może być odliczony od przychodów. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd podkreślił, że przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) wyraźnie wyłączają z kosztów wydatki związane z dokonaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy), którzy nie są pracownikami spółki.
W sprawie, która trafiła na wokandę NSA, urząd zainteresował się rozliczeniami podatkowymi firmy po tym, jak złożyła ona deklarację CIT-8 za 2007 r. Według fiskusa przedsiębiorstwo zaniżyło swój roczny dochód, ponieważ błędnie zaliczyło do kosztów zakup dla obywatela Turcji biletów lotniczych za ponad 6 tys. zł. Przeloty miały być związane z czynnościami, jakie podejmował on w celu uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy w Polsce. Urząd po zbadaniu dokumentacji stwierdził, że w datach, w których spółka kupiła bilety, obywatel Turcji nie był jej pracownikiem ani też nie świadczył dla niej pracy na podstawie umowy-zlecenia.
Przedsiębiorstwo odwołało się od decyzji, a następnie złożyło skargę do sądu. Uważało, że miało prawo odliczyć koszt zakupionych biletów od swojego przychodu, ponieważ Turek pełnił w jej zarządzie funkcję wiceprezesa, natomiast jego przeloty wiązały się z gromadzeniem dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na pracę. Tym samym, według pełnomocników firmy, między przedsiębiorstwem a obywatelem Turcji istniał stosunek cywilnoprawny, a urząd niesłusznie go kwestionuje.
Sąd skargi nie uwzględnił. Podkreślił, że kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki ponoszone na rzecz udziałowca tylko wtedy, gdy mają charakter ekwiwalentny – tzn. firma uzyskuje coś w zamian.
Przykładowo mogą to być koszty z tytułu zawartych z udziałowcami umów-zleceń czy umów o dzieło, ale jeśli wykonywane przez nich zadania przekładają się na przychody przedsiębiorstwa. W tej sprawie, podkreślił sąd, wydatki na rzecz obywatela Turcji miały charakter jednostronny. Obywatel ten został zatrudniony w spółce dopiero od listopada 2007 r., natomiast przeloty były opłacone i realizowane wcześniej.
Wyrok jest prawomocny.
Przepisy ustawy o CIT wyraźnie wyłączają z kosztów wydatki związane z dokonaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców, którzy nie są pracownikami spółki
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1404/11).