Czy zwrócone składki trzeba korygować w PIT

Rolnikom-przedsiębiorcom z uwagi na formę opodatkowania pozarolniczej działalności przywrócono prawo do ubezpieczenia w KRUS. Wskutek tego osoby te nabyły roszczenie o zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne. Czy w związku z tym trzeba korygować zeznanie roczne?

Tak Podatnik w takiej sytuacji powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym skorygowane zeznania podatkowe za poprzednie okresy, z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W terminie złożenia skorygowanych deklaracji podatnik jest również zobowiązany wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego kwotę podatku wynikającego z dokonanych rozliczeń wraz z odsetkami za zwłokę.

Ponadto podatnik w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwrócić się z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna

■ Art. 67, art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy przy nadpłacie potrzebna jest korekta

Pracodawca pobrał za duży podatek od wypłacanego wynagrodzenia. Chcę wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty. Czy muszę złożyć też korektę zeznania?

Tak Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Uprawnienie to przysługuje również płatnikom lub inkasentom, jeżeli: a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku, b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej, c) nie będąc obowiązani do składania deklaracji wpłacili podatek w wysokości większej od należnej. Jednak podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są zobowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklaracje).

Zatem gdy nadpłata wiąże się z wpłatą dokonaną na podstawie złożonej deklaracji, wnioskowi o stwierdzenie nadpłaty towarzyszyć musi korekta deklaracji.

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Podstawa prawna

■ Art. 75, art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy każdą deklarację można skorygować

Czy przepisy podatkowe pozwalają na skorygowanie każdej deklaracji podatkowej?

Tak Każda deklaracja może zostać skorygowana, czyli poprawiona w dowolnym zakresie zamieszczonych w niej wpisów. Trzeba jednak podkreślić, że ilekroć jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Podstawa prawna

■ Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy uzasadnienie trzeba pisać według wzoru

Składając korektę do zeznania rocznego należy na piśmie wyjaśnić, dlaczego się ją składa. Czy takie uzasadnienie należy napisać według jakiegoś wzoru?

Nie Przepisy wymagają jedynie, aby do składanej korekty deklaracji dołączyć uzasadnienie. Musi być ono sporządzone w formie pisemnej. Przepisy nie określają natomiast szczegółowych wytycznych dotyczących treści samego pisma. Wystarczy zatem, gdy na zwykłej kartce, na której odnotujemy datę, właściwość urzędu i swoje dane identyfikacyjne, wskażemy, dlaczego korekta jest składana, np. bo nie uwzględniliśmy w nim przysługującej ulgi podatkowej bądź zapomnieliśmy podpisać formularz.

Podstawa prawna

■ Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy fiskus może kwestionować korektę

Złożyłem w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot nadpłaty podatku wraz z korektą deklaracji rocznej. Czy urząd skarbowy może zakwestionować korektę?

Tak Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Zatem gdy skorygowana deklaracja budzi zastrzeżenia organu podatkowego, wydaje on decyzję, w której stwierdza nadpłatę w wysokości wynikającej z wyliczeń organu podatkowego. Decyzja stwierdzająca nadpłatę musi być też wydana w przypadku, gdy nadpłata powstała w związku z dokonaniem wpłaty bez konieczności złożenia deklaracji lub zeznania. Organ podatkowy określa wysokość takiej nadpłaty nawet w sytuacji, gdy jej zwrot nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Trzeba też pamiętać, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa zgodnie z generalną zasadą po upływie pięciu lat od dnia, w którym dokonano wpłaty podatku.

Podstawa prawna

■ Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd musi zapoznać się z korektą

Złożyłem korektę deklaracji, a wraz z nią wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku i jej wypłatę. Jednak urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie podatkowe. Czy urząd powinien zapoznać się z moją korektą?

Tak Organ podatkowy po otrzymaniu korekty deklaracji podatkowej przed wszczęciem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej musi potraktować nową deklarację jako oświadczenie podatnika co do rozliczenia podatkowego zastępującego poprzednie oświadczenie. W ten sposób podatnik realizuje w dalszym ciągu swoje obowiązki oraz uprawnienia wynikające z zasady samoobliczenia podatku. Urząd natomiast jest uprawniony oraz zobowiązany do weryfikacji tego samoobliczenia, w następstwie czego albo je akceptuje i nie wydaje decyzji podatkowej w inny sposób kształtującej to rozliczenie, albo nie zgadza się z tym rozliczeniem.

Podstawa prawna

■ Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd skoryguje błąd

Popełniłem błąd w zeznaniu za 2006 rok. Pomyłka wynika z wyliczeń. Pomyliłam się o 150 zł na niekorzyść fiskusa. Czy urząd może skorygować za mnie ten błąd?

Tak W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł; - zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

W przypadku gdy urząd sam koryguje deklarację, sporządza jej uwierzytelnią kopię, a następnie doręcza podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Na taką korektę urzędową podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Gdy sprzeciw nie zostanie wniesiony w ustawowym terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Podstawa prawna

■ Art. 274 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy korektę składa się na tym samym PIT

Popełniłem błąd wypełniając PIT-36 za 2006 rok. Chcę więc złożyć korektę. Czy powinienem złożyć jeszcze raz ten sam formularz?

Tak Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu tego samego formularza (w naszym przypadku PIT-36) z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Trzeba oczywiście do korekty dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku gdy w złożonym pierwotnie zeznaniu podatkowym podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, korektę składa się wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (w którym to wniosku powinna być określona kwota nadpłaty).

Podstawa prawna

■ Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd może wezwać do korekty

Wiem, że pomyliłam się w zeznaniu rocznym. Jednak jest to niewielka pomyłka. Czy urząd skarbowy może mnie wezwać do złożenia korekty?

Tak Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.

W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Podstawa prawna

■ Art. 274a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

EWA MATYSZEWSKA