Niezależnie od formy opodatkowania początek rozliczeń dla wszystkich podatników jest taki sam - 2 stycznia. Różny jest jednak czas, jaki dano nam na rozliczenie.

Większość z nas ma na to cztery miesiące: do 30 kwietnia (inny termin dotyczy tylko podatników ryczałtu, którzy zeznanie składają do 31 stycznia). Jednak w tym roku spora część podatników powinna poważnie zastanowić się, czy z rozliczeniem zwlekać. Powód jest prosty. W rozliczeniu za ten rok po raz pierwszy możemy skorzystać z ulgi prorodzinnej. To dla wielu podatników oznacza, że zamiast dopłacać otrzymają zwrot z urzędu. A im szybciej złożymy zeznanie, tym szybciej zwrot trafi na nasze konto.

Czekać nie warto

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, zeznanie składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem rozliczając się za 2007 rok, mamy na to czas do północy w czwartek 30 kwietnia 2008 r.

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a zamierzają opuścić Polskę przed terminem do złożenia zeznania, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Ze złożeniem zeznania nie warto czekać do upływu tych terminów, szczególnie gdy spodziewamy się zwrotu nadpłaconego podatku. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, na zwrot nadpłaty fiskus ma trzy miesiące, licząc od dnia złożenia zeznania. Im szybciej zatem złożymy zeznanie, tym szybciej odzyskamy nadpłatę.

Korzystna ulga

Dzięki obowiązującej od tego roku uldze prorodzinnej wiele osób ma szansę na wyzerowanie swojego podatku, a w konsekwencji uzyskanie zwrotu w formie nadpłaty tego, co w ciągu roku trafiło na konto urzędu skarbowego w formie zaliczek. Takie osoby powinny oczywiście w pierwszej kolejności pomyśleć o szybkim złożeniu zeznania.

Ulga jest korzystna podwójnie. Po pierwsze, odliczana jest od podatku. Po drugie, jest stosunkowo wysoka. Każdy podatnik ma w rozliczeniu za 2007 rok prawo do odliczenia podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali, na każde dziecko. A zatem ulga ta wynosi 1145,08 zł na każde dziecko. Tyle odliczmy też w przypadku jednego dziecka bezpośrednio od podatku. W przypadku dwójki dzieci jest to już 2290,16 zł, trójki - 3335,24 zł, czwórki - 4480,32 zł. Niestety, zwrot z urzędu bez względu na wysokość przysługującej nam ulgi obejmie tylko kwotę, jaką wcześniej wpłaciliśmy w formie zaliczek. Jeśli zatem mamy czwórkę dzieci, a w formie zaliczek wpłaciliśmy do urzędu w 2007 roku 1600 zł, to, mimo że przysługuje nam ulga w wysokości 4180,32 zł, urząd zwróci nam tylko 1600 zł.

Oczywiście, aby z ulgi skorzystać, trzeba spełnić wielokrotnie już opisywane na naszych łamach warunki określone w przepisach.

Korzystając z ulgi prorodzinnej, możemy też rozliczyć się z niej za pośrednictwem płatnika. Nie warto tego robić, gdy zależy nam na szybkim zwrocie nadpłaty. Na dokonanie rozliczenia w naszym imieniu płatnik (zakład pracy) ma czas do końca lutego. Stracimy zatem nawet dwa miesiące.

Również osoby, które nie spodziewają się zwrotu ze strony fiskusa, nie powinny raczej ociągać się z rozliczeniem. Warto pamiętać, że nie trzeba jednocześnie składać PIT i dopłacać do podatku. Ważne, by z obu obowiązków wywiązać się do 30 kwietnia. Z przepisów wyraźnie wynika, że w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym zaliczek pobranych przez płatników.

Wpłata poczeka

Jeśli stosunkowo wcześnie złożymy zeznanie roczne, będziemy mieli więcej czasu na przygotowanie odpowiednich środków na dokonanie dopłaty. To ważne. Wielu z nas ma bowiem ten zwyczaj, że wiedząc, że i tak musi dopłacić, odwleka złożenie zeznania, a zatem i dokonanie odpowiednich odliczeń, na ostatnią chwilę. W rezultacie również o tym, ile konkretnie będzie trzeba przelać na konto urzędu skarbowego, dowiaduje się tuż przed upływem terminu wpłaty. A wynik tych obliczeń nierzadko bywa wyjątkowo zaskakujący, i to najczęściej w dość nieprzyjemny sposób.

Lepiej zatem zeznanie złożyć już w styczniu i wpłatę samemu sobie rozłożyć na cztery raty. Wpłacając po 1/4 dopłaty łatwiej będzie nam udźwignąć ciężar wpłaty. Dla urzędu nie będzie to zaś miało znaczenia. Na wpłacenie pełnej dopłaty mamy przecież czas do północy 30 kwietnia.

Oczywiście podobnie jak rok temu, również i teraz może zdarzyć się tak, że jeden podatnik złoży kilka zeznań. Wystarczy, że przez część roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym PIT, przez część pracował za granicą i równocześnie inwestował na giełdzie, by w rozliczeniu za 2007 rok mieć obowiązek złożenia trzech zeznań: PIT-36L dla działalności, PIT-36 dla dochodów zagranicznych i PIT-38 dla dochodów kapitałowych (giełdowych). W takiej sytuacji, jeżeli z każdego z tych zeznań wynika dopłata, może te zeznania złożyć tak wcześnie, jak tylko jest to w jego przypadku możliwe. Z wpłatami można natomiast poczekać do 30 kwietnia. Ważne, by podatnik, który składa kilku zeznań i wnosi do kasy lub na konto fiskusa tyle dopłat, ile wynika ze złożonych odrębnie zeznań, wyraźnie zaznaczył, z jakiego tytułu dokonuje której wpłaty.

Ryczałtowcy i karta

Niezależnie od podjętych decyzji i tego, czy po wszystkich obliczeniach wychodzi nam nadpłata, czy też sami zmuszeni jesteśmy dopłacić fiskusowi, nie wszyscy podatnicy mogą czekać z rozliczeniem za 2007 rok do końca kwietnia. Do 31 stycznia PIT muszą złożyć podatnicy korzystający z uproszczonych form opodatkowania. Dotyczy to przede wszystkim podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy powinni w tym terminie złożyć zeznanie PIT-28. Podatnicy ci nie mogą niestety korzystać z ulgi prorodzinnej.

Drugą grupą podatników, którzy muszą się rozliczyć z fiskusem do końca stycznia, są podatnicy karty podatkowej. W ich przypadku rozliczenie to ma jednak nietypowy charakter. Dotyczy bowiem wyłącznie informacji na temat zapłaconych i odliczonych od karty składek na ubezpieczenie zdrowotne PIT-16A.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZA 2007 ROK

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 r. z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż:

  •  1302 zł (miesięcznie 108,50 zł) - gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
  •  1953,23 zł - gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
  •  1627,56 zł (miesięcznie 135,63 zł ) - gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  •  2441,54 zł - gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

WARUNKI KORZYSTANIA Z ULGI PRORODZINNEJ

Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione:

  •  dzieci małoletnie,
  •  dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  •  dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

ZMIANA ZASAD PRZEKAZYWANIA 1 PROC. PODATKU

(...) w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1 proc. swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez ministra pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości.

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1 proc. na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r.

Jednocześnie podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce - Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego, odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 -PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot. (...)

(fragment komunikatu Ministerstwa Finansów z 21 grudnia 2007 r.)

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

■  Ustawa z 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).