Według art. 39 ust. 5 ustawy, płatnicy stypendiów będący jednostkami organizacyjnymi uczelni, placówkami naukowymi, zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli wypłacają podatnikom wyłącznie stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, sporządzają jedynie informację PIT-8S. W konsekwencji - jak wyjaśniono w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów - jeżeli w 2007 roku podatnik otrzymywał stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy wyłącznie od jednego płatnika, to w kol. b części C zeznania uwzględni kwotę wykazaną w poz. 84 informacji PIT-8S, a w kol. f części C zeznania uwzględni kwotę wykazaną w poz. 85 informacji PIT-8S. Jeżeli podatnik otrzymywał stypendium od więcej niż jednego płatnika, to w kol. b części C zeznania należy uwzględnić nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. W tym celu należy zsumować kwoty dotyczące stycznia z kol. b części D otrzymanych informacji PIT-8S, odpowiednio kwoty dotyczące lutego z kol. b części D otrzymanych informacji PIT-8S itd. Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 380 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany wykazać w kol. b części C zeznania, a w kol. f części C zeznania należy uwzględnić sumę kwot wykazanych w poz. 85 informacji PIT-8S.

ALEKSANDRA TARKA, KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

Podstawa prawna

■  Art. 21 ust. 1 pkt 40b, art. 39 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).