Tak, co do zasady za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Ustawodawca postanowił też, że z przywileju preferencyjnego rozliczenia podatku może skorzystać osoba pozostająca co prawda w związku małżeńskim, ale której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dlatego jeżeli spełnia pani inne warunki do skorzystania z preferencji, może pani zapłacić podatek w podwójnej wysokości, ale wyliczony od połowy dochodów.

ALEKSANDRA TARKA, KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

Podstawa prawna

■  Art. 6 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).