W opisanej sytuacji rodzina będzie mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej w rocznym rozliczeniu podatkowym. Podkreślić należy, że sam fakt rozliczania dochodów w sposób uproszczony nie jest równoznaczny z utratą prawa do ulgi. Trzeba pamiętać, że dochodów z pracy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według 19-proc. stawki liniowej lub w sposób zryczałtowany. Zarobki uzyskane z pracy na etacie rozliczane są odrębnie. W opisanej sytuacji ojciec dzieci osiąga dochody z tytułu umowy o pracę opodatkowane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że rodzina zachowuje prawo do pomniejszenia podatku z tytułu wychowywania dzieci. Ulgę można w całości odliczyć od podatku jednego z rodziców. W tym wypadku takie uprawnienie przysługuje ojcu dzieci, który odliczy ulgę od podatku od dochodów z pracy rozliczanego według skali podatkowej.

MGM

Podstawa prawna

■  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

■  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).