Począwszy od zeznań podatkowych składanych za 2007 rok, 1 proc. podatku przeznaczony na organizację pożytku publicznego zostanie wpłacony na jej konto przez urząd skarbowy. Wystarczy, że podatnik określi, na rzecz której organizacji zawartej w odpowiednim wykazie chce przekazać 1 proc. podatku, a organy podatkowe wykonają samodzielnie całą procedurę przekazania.

Pieniądze wpłaci urząd

Zmiany w zasadach przekazywania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 16 listopada 2006 r. Obecnie zagadnienie to reguluje art. 45 ust. 5c-5g ustawy o PIT. Dotychczas, aby zmniejszyć swój podatek o 1 proc., podatnik musiał najpierw sam dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywanie 1 proc. podatku będzie się odbywało za pośrednictwem urzędów skarbowych. Podatnik, który chce podzielić się swoim podatkiem z potrzebującymi, zobowiązany został jedynie do podania w deklaracji podatkowej danych pozwalających na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego: jej nazwy oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazanie w zeznaniu powyższych informacji traktowane jest na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie 1 proc. podatku. Trzeba pamiętać, że wniosek ten można zamieścić wyłącznie w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem ustawowego terminu, czyli do 30 kwietnia 2008 r. W przeciwnym wypadku urząd nie przekaże pieniędzy na konto organizacji.

Wpłata na rzecz jednej organizacji

Obowiązujące przepisy umożliwiają wskazanie w rocznej deklaracji podatkowej tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Wyjaśnimy, że chodzi tu o organizacje działające na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Podatnik dokonuje wyboru organizacji na podstawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. Listę takich organizacji ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, w terminie do końca roku podatkowego.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wpłata kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego następuje po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Ważne!

Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania, czyli do 30 kwietnia 2008 r.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl