W tym przypadku prawo do skorzystania z ulgi internetowej w wynajmowanym lokalu będzie zależało od tego, czy faktury za użytkowanie internetu wystawione są na nazwisko podatnika. Z pytania wynika, że pokrywa on koszty korzystania z sieci. Fakt ten jednak nie przesądza o możliwości odliczenia ulgi. Istotne jest, aby faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione na nazwisko podatnika. Oznacza to, że umowa najmu uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi tylko wtedy, gdy na fakturach widnieje nazwisko najemcy. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy umowa z firmą świadczącą usługi internetowe została zawarta z właścicielem mieszkania, na którego nazwisko wystawiane są rachunki, najemca, który faktycznie opłaca faktury VAT, traci prawo do odliczenia. Ulga przysługuje z tytułu faktycznie poniesionych wydatków na internet, dlatego warto pamiętać, że oprócz faktury podatnik musi również dysponować dowodem zapłaty potwierdzającym poniesienie wydatków. Bez takiego dowodu trudno będzie udowodnić, że opłata za fakturę została uiszczona. Z dowodu zapłaty powinno wynikać, kto jest osobą ponoszącą wydatek.