Czy od stypendium zapłacę podatek

Uczestniczę w zaocznych odpłatnych studiach. Niedawno otrzymałem stypendium. Przyznawano je w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Czy takie stypendium mam wpisać do rocznego zeznania i zapłacić podatek?

Nie

Zwolnione z podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT. Jeżeli więc stypendium przyznano na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, to nie trzeba go wpisywać do rocznego zeznania ani płacić od niego podatku dochodowego.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy emeryt rozlicza wypłacony ekwiwalent

Jestem emerytem. Od byłego zakładu pracy wypłacono mi ekwiwalent za świadczenia rzeczowe w wysokości 450 zł. Czy powinienem dodać tę kwotę do pieniędzy z otrzymanych w ciągu roku emerytur i złożyć PIT-37?

Nie

Rozpatrując tę kwestię, najpierw należy przytoczyć art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Zgodnie z tą regulacją od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. należności z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy - z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy. Wspomniany art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT stanowi, że zwolnione z podatku są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Ponieważ emeryt otrzymało od byłego zakładu pracy 450 zł, kwota ta jest zwolniona z podatku.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 38 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w zeznaniu uwzględniać alimenty

Wniosłam do sądu powództwo o alimenty od byłego męża. Zgodnie z wyrokiem sądowym każdego miesiąca otrzymuję alimenty w wysokości 600 zł. Czy kwota ta jest zwolniona z PIT i nie muszę jej uwzględniać w rocznym zeznaniu?

Tak

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnione z podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, a także dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Taka regulacja znajduje się w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy o PIT. Oprócz tego zwolniono z tego podatku również alimenty na rzecz innych osób niż poprzednio wymienione, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Z kolei to zwolnienie zawarte jest w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o PIT.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pieniądze za odzież są zwolnione z podatku

Pracuję w zakładzie, w którym są stanowiska, na których pracownicy mogą używać własnej odzieży i obuwia. Wyraziłem zgodę na używanie własnej odzieży roboczej i wypłacano mi ekwiwalent. Czy pieniądze te są zwolnione z podatku?

Tak

W tym przypadku możliwość używania własnej odzieży i obuwia wynika z art. 2377 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Natomiast według ustawy o PIT, zwolnione z tego podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zatem ekwiwalent taki jest zwolniony z PIT i nie trzeba go wpisywać do rocznego zeznania PIT.

Podstawa prawna

■ Art. 2377 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■ Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy muszę dodać diety do dochodów z pracy

W tym roku pełnię obowiązki, które w przepisach zaliczane są do społecznych i obywatelskich. Co miesiąc otrzymuję z tego tytułu 1986 zł. Czy muszę zsumować te diety z dochodami z pracy podczas wypełniania PIT-37?

Nie

Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7. Jednocześnie według art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł. Jeżeli zatem podatnik pełnił obowiązki społeczne i obywatelskie i co miesiąc otrzymywał z tego tytułu 1986 zł, to nie musi tych kwot dodawać do dochodów z pracy podczas wypełniania rocznego zeznania PIT.

Podstawa prawna

■ Art. 13 pkt 5 i art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wartość paczki muszę wpisać do PIT

Z okazji świąt otrzymam od mojego pracodawcy paczkę z artykułami spożywczymi o wartości 145 zł. Paczki zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy wartość paczki muszę wpisać do PIT?

Nie

Zwolniona z podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Przepis ten zawarty jest w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Jak z tego wynika, zwolniona z PIT jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie wymienione warunki: świadczenie ma charakter rzeczowy, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych, a także wartość świadczeń rzeczowych nie przekracza 380 zł.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zapomoga z firmy jest opodatkowana

Od dłuższego czasu choruję na serce. Ponoszę znaczne wydatki związane z leczeniem. Wydatki te są udokumentowane. Z firmy otrzymałem 1,8 tys. zł zapomogi. Czy ta zapomoga jest opodatkowana i muszę uwzględnić ją w rozliczeniu rocznym?

Nie

W tym przypadku mają zastosowanie unormowania art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (z określonymi zastrzeżeniami). Jeżeli zatem pracownik otrzymał od swojego pracodawcy w ciągu całego roku podatkowego 1,8 tys. zł w formie zapomogi z tytułu długotrwałej choroby, to taka pomoc finansowa jest zwolniona z podatku.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pomoc samorządu jest wolna od podatku

Otrzymuję miesięcznie 350 zł stypendium, którego zasady udzielania ustalił samorząd. Czy kwota ta jest zwolniona z PIT?

Tak

Wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł. Zwolnienie to stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 40b i ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Krzysztof Tomaszewski