Powstało pytanie, czy kwota umorzonych opłat jest przychodem rodziców i konieczne jest wystawienie informacji PIT–8C. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Organ podatkowy wyjaśnił, że umorzenie zobowiązania osoby fizycznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (która to osoba została wcześniej zobowiązana do ich poniesienia) jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. W wyniku umorzenia należności osoba ta odnosi rzeczywistą korzyść, nie ponosząc wydatków, do których byłaby zobowiązana, płacąc za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W efekcie zwolnienia z ponoszenia opłat następuje trwały przyrost majątku.

Dyrektor izby skarbowej podkreślił, że świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), gdyż nie są to świadczenia z pomocy społecznej. Nie mieszczą się one także w zakresie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o PIT (obejmuje on ściśle określone świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o pieczy zastępczej, wśród których brak jest jednak umorzenia opłaty).

W konsekwencji umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Na podmiocie dokonującym umorzenia ciąży zatem obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2012 r., sygn. IPPB4/415-892/12-2/JK3