Importerzy i krajowi producenci sprzętu rejestrującego zacierają ręce, ciesząc się z zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców obarczonych od 2013 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych. Dystrybutorzy takiego sprzętu muszą jednak posiadać aktualne, wystawione przez Główny Urząd Miar świadectwo zgodności danego typu urządzenia z polskimi normami.
Na podstawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz prawa o miarach (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441) Urząd ma potwierdzać, że kasy spełniają wymagane funkcje, kryteria i warunki techniczne. Wniosek o wydanie decyzji może złożyć zarówno wytwórca krajowy, jak i importer (osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kas i wprowadza je do obrotu).
Wniosek wraz z załączoną dokumentacją i egzemplarzami sprzętu powinien być dostarczony do Głównego Urzędu Miar (ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa). Handlowcy, a także nabywcy powinni przyjrzeć się także posiadanym już dokumentom, bo decyzja potwierdzająca spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych wydawana jest na okres 3 lat.