Odbiorcy sprawozdań finansowych, m.in. spółek giełdowych, dostaną więcej informacji o tzw. innych dochodach, które są księgowane na kapitał własny. Gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, pojawią się one po raz pierwszy w sprawozdaniu za 2013 r. Nowe zasady wynikają ze zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1.
Doktor Katarzyna Iwuć, biegły rewident, partner w BDO, wyjaśnia, że znowelizowane przepisy wymagają, aby inne całkowite dochody były prezentowane w taki sposób, żeby odbiorca sprawozdania wiedział, które z nich w kolejnych okresach będą wykazane w rachunku zysków i strat. Często są to dość istotne kwoty. Przykładowo przeklasyfikowaniu do rachunku zysków i strat spółki poddadzą inne dochody powstałe w wyniku wyceny instrumentów zabezpieczających w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. – Tak samo będzie z dochodami powstałymi na skutek wyceny instrumentów dostępnych do sprzedaży – twierdzi nasza rozmówczyni. Przykładem pozycji, która nie podlega reklasyfikacji, są inne dochody powstałe na skutek przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych – jeżeli spółka do ich wyceny przyjęła wartość godziwą.
Katarzyna Iwuć wyjaśnia, że zmiany w MSR dotyczą również prezentacji podatku odroczonego od innych całkowitych dochodów. Spółka może o niego pomniejszyć tytuły innych całkowitych dochodów. Jeżeli tego nie robi, powinna wykazać podatek odroczony od innych całkowitych dochodów w podziale na podatek dotyczący pozycji, które będą reklasyfikowane, i od pozycji niepodlegających reklasyfikacji. Informacje te będą wykazywane w tzw. sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Ten element sprawozdania będzie się, według zmienionych przepisów MSR 1, nazywał „sprawozdaniem z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres”.