Takie stypendia nie podlegają obecnie opodatkowaniu do kwoty 3,8 tys. zł w danym roku podatkowym. Jak wynika z interpelacji, kwota ta jest zbyt niska i stanowi barierę dla rozwoju programów stypendialnych. W efekcie stypendia odstają od realnych potrzeb stypendystów. Resort finansów nie planuje jednak zmian. MF przypomniało, że w 2011 r. zastąpiono miesięczny limit zwolnienia w wysokości 380 zł limitem rocznym w wysokości 3,8 tys. zł. Zmiana ta wyeliminowała wątpliwości dotyczące utraty prawa do zwolnienia w sytuacji, gdy wypłacana kwota obejmowała kilka miesięcy.

MF krytycznie odniosło się do zawartej w interpelacji propozycji, aby limit był określany jako połowa minimalnej płacy miesięcznie. W ocenie resortu byłoby to niekorzystne dla uczniów i studentów otrzymujących stypendia nieregularnie, tj. gdy wypłacana w danym miesiącu kwota obejmuje należności przysługujące za kilka miesięcy. Byłoby to również rozwiązanie niekorzystne dla budżetu państwa i samorządów. Spowodowałoby bowiem zmniejszenie wpływów z PIT z uwagi na ponaddwukrotny wzrost kwoty zwolnienia. MF stwierdziło również, że obecna wysokość stypendiów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z póź. zm.) w porównaniu np. ze świadczeniami rodzinnymi jest wystarczająca.