Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ustawy o CIT.
Spółka prowadzi działalność handlową. W asortymencie są towary budowlane i wykończeniowe (m.in. artykuły elektryczne, sanitarne, instalacyjne i metalowe). Aby utrzymać ciągłość sprzedaży, utrzymuje wysoki stan magazynowy. Magazynem zarządza profesjonalna firma logistyczna. Podatnik ma wątpliwości, czy może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów stratę w środkach obrotowych powstałą na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów (jako efekt włamania) mimo zachowania należytej staranności przez zarządzającego magazynem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Przepis ten nie wymienia strat w środkach obrotowych. Oznacza to, że zasadniczo mogą być one uznawane za koszty uzyskania przychodów. Strata powinna być jednak zdarzeniem losowym, niezależnym od woli podatnika, powstałym zarówno w wyniku działań sił przyrody, jak i działań innego człowieka, powodującym ubytek i szkodę, pod warunkiem że podatnik nie przyczynia się w jakiś sposób do powstania tej szkody lub nie ułatwia jej powstania. Jakiekolwiek zawinienie ze strony podatnika, poprzez niezachowanie staranności wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku mających na celu uniknięcie szkody, uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę o charakterze losowym.
Jedynie straty w środkach obrotowych, powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie, i oceniać pod kątem całokształtu prowadzonej działalności.
Strata musi być ponadto prawidłowo udokumentowana. Organ podatkowy wskazał, że właściwym dokumentem jest protokół szkód, który powinien określać ich rodzaj, liczbę, wartość, przyczynę, a także zawierać podpisy osób uprawnionych oraz datę.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 sierpnia 2012 r. nr IPTPB3/423-200/12-2/PM.