Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 1492/12). Oznacza to, że rolnicy jako osoby fizyczne, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, są płatnikami podatku dochodowego, czyli podmiotem obowiązanym do obliczenia, pobrania i wpłacenia pobranego podatku. Bez znaczenia jest natomiast liczba zatrudnionych osób oraz pora roku, w jakiej to następuje.

Kwoty pobranych zaliczek płatnik odprowadza do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczka została pobrana. Dodatkowo zatrudniający rolnik jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu imiennej informacji o wysokości dochodów uzyskanych przez zatrudnianą osobę (PIT-11) oraz rocznej deklaracji dla urzędu skarbowego o kwotach pobranych zaliczek (PIT-4R).

MF podkreśla, że powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli rolnik zatrudnia osobę fizyczną na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło. W przypadku takich umów zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej przychody z tego tytułu zaliczane są do przychodów z innych źródeł, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W takiej sytuacji na zleceniodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie ma on więc obowiązku odprowadzania zaliczek na PIT.

Rolnik nie pełni funkcji płatnika także w przypadku, gdy pracownicy, wykonujący prace sezonowe w rolnictwie, zatrudnieni są przez agencję pracy tymczasowej. W takim przypadku płatnikiem PIT jest agencja pracy tymczasowej.