Na wniosek lub z urzędu

Rozliczenie w drodze potrącenia może być dokonane z urzędu albo na wniosek przedsiębiorcy. W pierwszym przypadku potrącenie następuje z dniem wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu. Gdy przedsiębiorca się z nim nie zgadza, może złożyć zażalenie. W drugim przypadku, gdy z inicjatywą potrącenia wychodzi przedsiębiorca, wniosek powinien złożyć do odpowiedniego dla danego podatku organu (czyli do wójta, burmistrza, prezydenta ale w przypadku PCC, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego). W przypadku złożenia wniosku potrącenie następuje z dniem jego złożenia, gdy wniosek ten został uwzględniony. Gdy właściwy organ podatkowy nie przychyli się do złożonego przez przedsiębiorcę wniosku musi wydać decyzję (istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji).

Uwaga! Przedsiębiorca ma możliwość także złożenia wniosku o zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Możliwość potrącenia przysługuje również podatnikom w stosunku do gminy, powiatu lub województwa z tytułu:
1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej) lub art. 4172 Kodeksu cywilnego (żądanie naprawienia szkody na osobie wyrządzonej przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej);
2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;
3) nabycia przez gminę, powiat lub województwo nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami;
4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.

VAT i dochodowy także mogą być potrącone

Możliwość rozliczenia swoich zobowiązań wobec fiskusa mają także podatnicy podatków stanowiących dochód budżetu państwa (np. VAT, CIT, PIT). Zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w tych podatkach podlegają potrąceniu z wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności podatnika wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W tym przypadku również jest ograniczenie, by potrącenie zostało dokonana przez tego podatnika i z tej wierzytelności. Ten sposób wygasania zobowiązania w praktyce jednak nie znajdzie uzasadnienia do szerokiego zastosowania. Problem niewypłacalności lub utraty płynności finansowej dotyczyć będzie raczej mniejszych samorządów gminnych, niż państwowych jednostek budżetowych.

Państwowymi jednostkami budżetowymi są np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy i izby skarbowe oraz inne urzędy administracji rządowej, a także sądy, komendy policji, jednostki wojskowe.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care