Mirosław Kucharczyk, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Warszawie, tłumaczy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół  i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz prawa o szkolnictwie wyższym.

– Wobec tego wyprawka szkolna, przyznana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 r., poz. 706), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych – dodaje Kucharczyk.

Uczeń I klasy szkoły podstawowej, pochodzący z rodziny, w której dochód na osobę nie będzie wyższy niż 504 zł netto, otrzyma do 180 zł pomocy. Taką samą kwotę otrzymają uczniowie klas II – IV szkoły podstawowej, klas I szkoły ponadgimnazjalnej oraz zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.