Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) istnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Odnosi się to do podmiotów, które wykonują działalność społecznie użyteczną określoną w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) polegającą np. na wspieraniu rodziny, ochronie i promocji zdrowia czy działalności w zakresie kultury i sztuki.

Dużą część tych zadań wykonują jednostki samorządowe. Nie oznacza to jednak, że darowizna przekazana na rzecz gminy, która realizuje działania pożytku publicznego, kwalifikuje się do odliczenia od podstawy obliczenia podatku. Odliczenie dotyczy działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych.

– Samo przekazanie darowizny na cele działalności pożytku publicznego nie wystarczy, aby taką darowiznę uwzględniać w PIT. Istotnym warunkiem odliczenia jest przekazanie darowizny na rzecz organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi, który na mocy ustawy może prowadzić działalność pożytku publicznego – wskazuje Katarzyna Trzaska, ekspert podatkowy w kancelarii Baker & McKenzie.

Gmina nie może być uznana jako organizacja pożytku publicznego, gdyż jest jednostką sektora finansów publicznych. W związku z tym nie spełnia warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre podmioty samorządowe mogą być uznawane za organizacje pożytku publicznego.

– W katalogu podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego znajdują się stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, czyli także stowarzyszenia gmin – zauważa Katarzyna Trzaska.

Jednolity pogląd w tej kwestii prezentują organy podatkowe, które wskazują, że darowizna na rzecz gminy nie obniży podstawy opodatkowania w PIT.