■ TERMIN ZAPŁATY PODATKU. 7 sierpnia mija termin zapłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

■ NOWE NORMY SZACUNKOWE DLA PRODUKCJI ROLNEJ. Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

■ UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uruchomił odrębne stanowisko do obsługi osób, które chcą pracować za granicą. Na e-mail urzędu można kierować pytania w sprawie opodatkowania dochodów zagranicznych.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

■ WSPÓLNA TARYFA CELNA. ETS wydał wyrok w sprawie Olicom A/S v. Skatteministeriet (C-142/06). Wyjaśnił w nim, że dwufunkcyjne karty sieciowe do komputerów przenośnych powinny być klasyfikowane, po 1 stycznia 1996 r., jako maszyny do przetwarzania danych w pozycji 8471 Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej, i zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3009/95 z 22 grudnia 1995 r.

Więcej www.taxnews.pl

■ MAŁOPOLSKIE URZĘDY CZYNNE DO 18. W poniedziałki małopolskie urzędy skarbowe czynne są do godz. 18. W pozostałe dni krakowskie urzędy pracują w godz. 7.15 - 15.15, zamiejscowe w godz. 7.15 - 15.15 lub 7.30 - 15.30.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

■ WSPÓŁPRACA URZĘDU Z SĄDEM. Aby umożliwić spadkobiercom skorzystanie z ulg, na wniosek naczelnika Urzędu Skarbowego, Sąd Rejonowy w Koninie zobowiązał się do umieszczania na postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku klauzuli: Poucza się o obowiązku zgłaszania przez spadkobierców w urzędzie skarbowym zeznania o nabytych w drodze spadku: ruchomościach, nieruchomościach i innych prawach majątkowych w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

■ KOMISJA ŻĄDA ZMIANY PRZEPISÓW. Komisja Europejska zwróciła się do władz Finlandii i Włoch z żądaniem zmiany przepisów dotyczących opodatkowania dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym. W obu krajach podlegają one wyższemu opodatkowaniu niż dochody z dywidend osiągane przez krajowe fundusze emerytalne.

Więcej www.taxnews.pl