Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął kwestię związaną z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości. Osoba fizyczna nabyła nieruchomość wraz z budynkiem mieszkalnym i zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych. Urząd skarbowy zakwestionował jednak podaną wartość sprzedaży i ustanowił nową, co miało również wpływ na wysokość podatku. Biegły powołany do wyceny nieruchomości ustalił jej wartość oraz wysokość podatku. Podatnik został zobowiązany do zapłaty ponad 500 zł. Nie zgodził się jednak z wyceną dokonaną przez biegłego i złożył zażalenie do dyrektora izby skarbowej.

Dyrektor odmówił zmiany decyzji organu I instancji. W jego ocenie należało ustalić wartość rynkową nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450). Należało również przyjąć tryb postępowania określony w art. 6 ust. 3 i 4 tej ustawy.

W skardze do WSA podatnik zarzucił organowi naruszenie terminu określonego w przepisach Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.). Zgodnie bowiem z jej art. 139 urząd na załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego miał nie więcej niż miesiąc. Decyzja została wydana 2 listopada. Dyrektor izby twierdził, że 1 listopada wypadało święto, ale tego argumentu nie chciała uznać spółka.

Wojewódzki sąd administracyjny po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę. Zdaniem sądu doszło do naruszenia terminu określonego w art. 139 Ordynacji podatkowej, jednak nie miało to wpływu na wynik sprawy. Skład orzekający zwrócił uwagę, że terminy załatwienia spraw mają jedynie charakter instrukcyjny. Niezałatwienie sprawy w terminie nie powoduje więc bezskuteczności decyzji. Ponadto obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z mocy prawa z chwilą sprzedaży nieruchomości, niezależnie od wartości nieruchomości. Podstawą wymiaru podatku jest z kolei wartość rynkowa, kwota transakcyjna nie ma natomiast znaczenia.

Sygn. akt III SA/Wa 867/07

2 proc. wartości rynkowej wynosi stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl