Do 16 sierpnia tego roku jednostki budżetowe muszą dostosować swoją rachunkowość do nowych wymogów wprowadzonych rozporządzeniem z 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. poz. 121).
Znowelizowało ono rozporządzenie z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego itp. (Dz.U. nr 128, poz. 861).
Joanna Baran, biegły rewident w Grupie Gumułka-Audyt, podkreśla, że zasady wprowadzone nowelizacją muszą znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznych uregulowaniach jednostki. W tym celu należy dokonać w formie pisemnej aktualizacji stosowanej polityki rachunkowości.
– Zmieniony dokument powinien zostać wdrożony na podstawie wewnętrznego zarządzenia, podpisanego przez kierownika jednostki. Zarządzenie powinno mieć moc obowiązującą od 1 stycznia. 2012 r. – mówi Joanna Baran.
W szczególności dostosowania wymagają przyjęte w jednostkach plany kont oraz zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych. Rozporządzenie zmieniające wprowadza bowiem nowe konta pozabilansowe do ewidencji wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz operacji dotyczących budżetu w układzie zadaniowym, uściśla wykaz zdarzeń ujmowanych na poszczególnych kontach, a także uaktualnia opis niektórych kont. Tak więc służby finansowo-księgowe muszą dokonać odpowiednich przeksięgowań w celu dostosowania ewidencji rachunkowej do nowych wymogów.